2. Oblacka modlitwa poranna

PORANNA MODLITWA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

Przewodniczący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wspólnota: Amen.
P. Niech będzie błogosławiona święta i nierozdzielna Trójca.
W. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.Przenajświętsza i chwały najgodniejsza Trójco, w Trzech Osobach Jedyny Boże, pozwól, abym w Chrystusie Jezusie, naszym Pośredniku i za łaską Ducha Świętego, mógł godnie Cię chwalić. 

Pokłońmy się Trójcy Przenajświętszej 

Ojcze Przedwieczny, jako Stwórcy memu niosę Ci hołd uwielbienia. Wielbię Twą miłość i dobroć bez miary, żeś z majestatu swego raczył spojrzeć na ten proch ziemi i ukształtować go na Swe podobieństwo, powołując mnie do życia.Jezu Chryste, Słowo Przedwieczne, cześć Ci oddaję jako memu Odkupicielowi. Przez Boską naturę równy Ojcu Niebieskiemu, stałeś się do nas podobny przez Matkę. Przybrałeś postać sługi, aby swoim ubogim życiem, śmiercią w poniżeniu i chwalebnym zmartwychwstaniem pouczyć nas, że w życiu mamy pełnić dzieła pokuty, a w godzinie konania przyjąć wyrok śmierci w poczuciu winy i uległości, aby za Twoim wzorem zmartwychwstać do chwały dzieci Bożych.Duchu Święty, wielbię Cię jako źródło mego święcenia. Zgładziwszy me grzechy ogniem swej świętej miłości, przychodzisz do mego serca, aby życie moje przepajać świętością, która płynie od Ojca i Syna i aby zapewnić mi udział w ich chwale. 

Składajmy Bogu akty dziękczynienia

Ojcze Przedwieczny, dziękuję Ci za łaskę życia. Stworzyłeś mnie z taką miłością i utrzymujesz mimo mych błędów, ponieważ jesteś łaskawy. W szczególności dziękuję Ci teraz, że raczyłeś zachować mnie tej nocy i obdarzasz nowym dniem życia, abym Ci służył i wielbił Twe imię.Dziękuję Ci, Synu Boży! Ileż to razy trudy Twego życia i cierpienia Twej śmierci zachowały mnie od piekła. Tobie również zawdzięczam wszystkie dobra, ja a są w Kościele.Duchu Święty, dzięki Ci składam za dary i łaski, które tak hojnie zlewałeś w mą duszę, a choć je często zaniedbywałem, bez ustanku odnawiałeś we mnie swe życie. 

Błagajmy Boga o przebaczenie

Ojcze Przedwieczny, w dobroci swej dałeś mi ciało i duszę, a ja ich nadużyłem do grzechu. Mimo wszystko utrzymujesz mnie nadal, boś miłosierny bez granic. Wyznaje to w skrusze i błagam o przebaczenie.Synu Boży, przebacz mi moje niedbalstwo i opieszałość:
że tak mało się nauczyłem z świętych przykładów Twego życia —  przepuść mi Panie;
że rady ewangeliczne za mało stosowałem w życiu — przepuść mi Panie;
że nie znajdowałeś we mnie owoców na miarę Twych łask i sakramentów świętych, które przyjmowałem —  przepuść mi Panie.

Duchu Święty, okaż mi swoje miłosierdzie i udziel przebaczenia:
że tyle razy wzgardziłem Twym natchnieniem i światłem —  przebacz mi Duchu Święty;
że głuchy byłem na Twój głos i wyrzuty sumienia — przebacz mi Duchu Święty.
 

Ofiarujmy Bogu siebie i swoje czynności

Ojcze Przedwieczny, oddaję Ci wszystkie czynności dnia dzisiejszego. Chcę wszystko czynić dla Ciebie bez względu na własną przyjemność i zadowolenie.Tobie, Słowo Przedwieczne, ofiaruję wszystkie myśli i słowa, i już teraz potępiam te, które będą puste i niepożyteczne. Tobie, Duchu Święty, poświęcam uczucia mego serca, wyrzekając się tych, które płyną ze złych skłonności i spaczonej natury.Ojcze Przedwieczny, udoskonalaj mą duszę!Synu Boży, racz mnie oświecać! Duchu Przenajświętszy, natchnij mnie swoim życiem! 

Wzywajmy także Matkę Najświętszą

O Maryjo, Niepokalana Dziewico. Ty jesteś najdoskonalszą czcicielką Ojca Niebieskiego, nieporównaną Matką Bożego Syna i Oblubienicą Ducha Świętego. Rozbudzaj i w moim sercu te święte uczucia, które Ciebie ożywiały, gdy rozważałaś w sercu swoim objawione Ci tajemnice. Dopomóż mi, abym w łączności z wszystkimi świętymi, którzy adorują Trójcę Przenajświętszą, głęboko przeżył rozważane prawdy o Twoim Synu, a moim Zbawicielu. 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. 

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, MatkoBoża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.