MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: SZPITAL DLA GRZESZNIKÓW

Napisana w 1818 roku Reguła była próbą odczytania doświadczeń, które misjonarze przeżyli w minionych trzech latach, aby na nich oprzeć przyszły fundament. Eugeniusz w Nota bene kontynuuje opis porewolucyjnego Kościoła we Francji i na tej podstawie, wychodząc z ich życiowego doświadczenia, określa sedno sprawy:

Jak szerokie pole działania! Jak szlachetne i święte przedsięwzięcie! Ludzie giną w zupełnej ignorancji wszystkiego, co dotyczy ich zbawienia. Następstwem tej ignorancji było osłabienie wiary, zepsucie obyczajów.

Odpowiedzią misjonarzy było pouczenie ludzi o ich godności członków Ciała Chrystusa, każdego członka, za którego Jezus przelał swą Krew:

Jest to więc sprawa niezmiernie ważna i nagląca, abyśmy to mnóstwo zbłąkanych owiec z powrotem przywiedli do owczarni

Jak to zrobić? Głosząc i pouczając ludzi, zapraszając ich do nawiązania relacji z Jezusem, Zbawicielem. To było sednem każdego kazania i każdej misjonarskiej działalności. Powołaniem misjonarzy było:

 abyśmy pouczyli wykolejonych chrześcijan, kim jest Jezus Chrystus,

Racja spędzania długich godzin w konfesjonale podczas misji ludowych i na ciągłej misji w Aix, została przywołana także i przy tej okazji:

abyśmy wyrwali ich i mocy szatana i pokazali im drogę do nieba. Trzeba uczynić wszystko, aby powiększyć Królestwo Zbawiciela, a zniszczyć panowanie szatana, zapobiec tysiącom zbrodni, a utwierdzić poszanowanie i praktykowanie wszelkiego rodzaju cnót…

Reguła z 1818, rozdział pierwszy, §3 Nota Bene. Missions, 78 (1951) s. 16.

W Regule misjonarze realizowali i interpretowali to, czego już dokonali i ustalić fundamentalne zasady, aby ukierunkować ducha ich przyszłym działaniom. Dzisiaj również jesteśmy prowadzeni przez tego samego ducha:

Uczynią wszystko, aby ludzie, do których jesteśmy posłani, pobudzić do wiary lub ich wiarę ożywić i dopomóc im odkryć <kim jest Chrystus>. Z natury swego posłannictwa zawsze są gotowi, aby na najbardziej palące potrzeby Kościoła odpowiadać poprzez różne formy świadectwa i posługi, ale przede wszystkim przez przepowiadanie Słowa Bożego, które swe dopełnienie znajduje w sprawowaniu sakramentów i w służbie bliźniemu.

Konstytucja 7.

Kościół jest szpitalem dla grzeszników, a nie muzeum świętych. Abigail Van Buren