BĄDŹCIE WIĘC TACY, JAKIMI BYĆ POWINNIŚCIE, NIECH NIGDY OBECNOŚĆ LUDZI Z ZEWNĄTRZ NIE WPŁYWA W NICZYM NA REGUŁĘ ANI NA ZWYCZAJE.

Niezależnie od obowiązku przestrzegania Reguły i wszelkich moich zaleceń, który ciąży na ojcach, a w szczególności na tobie jako przełożo­nym, dobro promieniujące na zewnątrz jest nieocenione. Wiem to z do­świadczenia.

Eugeniusz nieustannie zwraca uwagę na “być”, aby “móc działać”, co też widzimy poniżej:

 W domu powinny panować: regularność, właściwy porządek oraz pobożność. Wielu księży spędziło tu całe tygodnie: nawet jeden nie chciał jeść w dni postu zalecanego Regułą coś innego niż wspólnota; wszy­scy z wielkim zapałem wypełniali nakazy Reguły. Budująco wpływały na nich: cisza w domu, punktualność w ćwiczeniach, msza, drobne pokuty w refektarzu. Bądźcie więc tacy, jakimi być powinniście, niech nigdy obec­ność ludzi z zewnątrz nie wpływa w niczym na Regułę ani na zwyczaje.

 List do Bruno Guiguesa, 08.10.1835, w: EO I, t. VIII, nr 547.

 

Ta rada jest bardzo słuszna także dzisiaj, po dwustu latach, kiedy grozi nam niebezpieczeństwo, aby wszystko relatywizować, aby uszczęśliwić tak krytyczny i często wrogi świat: Bądźcie więc zawsze tacy, jakimi powinniście być.