BISKUP JAKO PASTERZ I PRZEŁOŻONY

Arcybiskup Aix-en-Provence chwilowo nie cieszył się dobrym zdrowiem i potrzebował kogoś, kto towarzyszyłby mu podczas wizytacji kanonicznych w całej diecezji Aix i w jego imieniu głosił kazania. Do wypełnienia tej ważnej misji Eugeniusz wyznaczył ojca Mille.

Teraz chciałbym ci dać kilka wskazówek. Najpierw musisz wiedzieć, że jesteś powołany, aby być rzecznikiem pierwszego pasterza w czasie jego wi­zytacji pastoralnej. Musisz przeto zdać sobie sprawę z wagi wielkości tej po­sługi.

Pamiętajmy, że Eugeniusz już od pięciu lat był biskupem i zupełnie słuszną rzeczą byłoby, aby objął diecezję marsylską. Wskazówki, jakie daje ojcu Mille, są odbiciem jego osobistego podejścia duszpasterskiego. Poniższy list jest zwierciadłem ukazującym biskupią posługę świętego Eugeniusza.

Nie potrzebuję ci mówić, że musisz podkreślić wielkość łaski wszystkich błogosławieństw, które Pan rozlewa przy przejściu biskupa od­wiedzającego swoje owieczki, by je nauczać, poprawiać, pocieszać i udzielać Ducha Świętego tym, którzy go jeszcze nie otrzymali; wzbudzać żal w duszy tych, którzy ją utracili; wzywać do poznania i wprowadzania w praktykę świę­tego prawa Bożego i przykazań kościelnych; wysławiać łaskawość tej dobrej Matki nawet dla tych, którzy zmarli, ponieważ biskup przychodzi modlić się za ich dusze w każdym miejscu podlegającym jego jurysdykcji.

List do Jeana Baptiste Mille, 21.04.1837, w: EO I, t. IX, nr 614.

Zobaczymy, że wszystkie te deklaracje święty Eugeniusz wprowadzi w życie na przestrzeni dwóch dekad, gdy będzie biskupem Marsylii.