5. Rachunek szczegółowy

 „Oblaci oddają się przeróżnym posługom apostolskim, a jednocześnie każdy akt ich życia jest okazją do spotkania z Chrystusem, który przez nich oddaje się innym, a im oddaje się przez tamtych. Utrzymując się w atmosferze milczenia i wewnętrznego pokoju, szukają obecności Pana, zarówno wśród ludzi i w wydarzeniach codziennego życia, jak w Słowie Bożym, w modlitwie i sakramentach” (K31).
„Rachunek sumienia jest dla nich uprzywilejowaną okazją do rozpoznawania wezwań i obecności Pana w całym ich życiu i do stawiania sobie pytań o swoją wierność w dawaniu Mu odpowiedzi” (K 33).

Ojciec Założyciel

„Ojciec Założycie! wpisał rachunek szczegółowy do Reguł pierwszego wydania (1818). Mówiły one, że „wszyscy będą robili rachunek sumienia wspólnie przed obiadem” (Missions, R 78, 1951, s. 62). Dla niego było to ćwiczenie istotne, jak dowodzą jego notatki z rekolekcji.

Oblacki zwyczaj

Tradycyjna forma rachunku szczegółowego zawiera pięć punktów:

1. Spotkanie ze Słowem Bożym przez odczytanie urywka Pisma Świętego.
2. Wezwanie Ducha Świętego dla uzyskania laski i świateł.
3. Refleksja w milczeniu nad swoim życiem wewnętrznym, najlepiej zajmując się jedną cnotą lub określoną słabością.
4. Modlitwa do Matki Najświętszej (O Pani moja) i świętych litania), do których nabożeństwo pielęgnuje się w Zgromadzeniu i Którzy byli zwłaszcza kaznodziejami i misjonarzami.
5. Modlitwa za Kościół i Zgromadzenie.

Jeśli odmawia się litanię, można dodać imiona świętych współczesnych oraz czczonych przez Kościół lokalny. Całość może być zmodyfikowana według potrzeb wspólnoty. Następujące potem modlitwy są adaptacją tradycyjnych. Czas milczenia poświęcony na refleksję – zgodnie z tradycją tego ćwiczenia – pozwala nam odkryć w sobie, w czym podążaliśmy, a w czym nie podążaliśmy za wolą Bożą (rachunek sumienia). Inny sposób rachunku szczegółowego polega na wypatrywaniu tego czego Bóg w nas dokonał (uświadomienie sobie): rozpoznawanie wezwań i obecności Pana w całym (ich) życiu” K 33). Dokonując obrachunku dziennego przypominamy sobie nie tylko nasze błędy, ale także stan duchowy, myśli i uczucia, jak też natchnienia Ducha, Świętego. W ten sposób rachunek szczegółowy powinien stać się praktyką rozeznawania duchów.

 

P. O Pani moja,
W. Święta Maryjo, pełen wiary, że u Ciebie znajdę najpewniejsze schronienie, i ufny w wierność Twoją, polecam miłosierdziu Twemu, Twej szczególnej opiece i straży moją dusze i ciało. Powierzam się Tobie dzisiaj, każdego dnia i w godzinie mej śmierci.Przed Tobą składam wszelkie nadzieje i radości, doświadczenia i słabość moją, życie całe i ostatnie tchnienie.

A Ty wyjednaj przez swe wstawiennictwo i zasługi, abym wszystko w swym życiu obmyślał i wykonywał podług woli Twojej i Twego Syna. Amen.

LITANIA OBLACKA

Kyrie, elejson.                                         Chryste, elejson,Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.                               Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                                zmiłuj sie nad nami.
Synu Odkupicielu Świata, Boże,          zmiłuj sie nad nami.
Duchu Święty, Boże,                               zmiłuj sie nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,                 zmiłuj sie nad nami.
Święta Maryjo bez grzechu poczęta,   módl się za nami.
Dziewico, Matko Boga,                          módl się za nami.
Królowo naszego Zgromadzenia,        módl się za nami.
Wszyscy Aniołowie Boży,                      módlcie się za nami.
Święty Józefie,                                         módl się za nami.
Święci patriarchowie i prorocy,           módlcie się za nami.
Święci Piotrze i Pawle,                           módlcie się za nami.
Święci Apostołowie i Ewangeliści,      módlcie się za nami.
Święci uczniowie Pana,                         módlcie się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy,                módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu,                 módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy,                    módl się za nami.
Święty Alfonsie Liguori,                       módl się za nami.
Święty Eugeniuszu de Mazenodzie,   módl się za nami.
Błogosławiony Józefie Gerardzie,      módl się za nami.
Święci Biskupi i Wyznawcy,                módlcie się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu,                 módl się za nami.
Święci doktorzy Kościoła,                   módlcie się za nami.
Święty Dominiku,                                 módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli,                        módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery,               módl się za nami.
Święty Wincenty Ferreriuszu,            módl się za nami.
Święty Filipie Nereuszu,                     módl się za nami.
Święty Wincenty z Paulo,                   módl się za nami.
Święty Józefie Kalasanty,                   módl się za nami.
Święty Leonardzie z Porto Maurizio, módl się za nami.
Święty Janie Leonardi,                        módl się za nami.
Święci Kapłani i Zakonnicy,                módlcie się za nami.
Święta Tereso od Jezusa,                     módl się za nami.
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,   módl się za nami.
Święte Dziewice i Wdowy,                   módlcie się za nami.
Święci i Święte Boże,                            módlcie się za nami.
Jezu Chryste, nasz Zbawicielu,          usłysz nas
Jezu Chryste, nasz Odkupicielu,        wysłuchaj nas
Jezu Chryste, Kapłanie i Ofiaro,        zmiłuj sie nad nami

MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I ZGROMADZENIE

P. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.
W. Strzeż go od wszelkiego zła i udoskonalaj w Twojej miłości.
P.  Kieruj Ojcem Św., papieżem N.
W. Osłaniaj go i umacniaj swoim Duchem.
P. Błogosław naszemu Zgromadzeniu.
W. Niech obwieszcza przez słowa i czyny „kim jest Chrystus”.
P.   Wspieraj naszego Ojca Generała.
W. Aby kierował Zgromadzeniem według ducha Eugeniusza de Mazenoda i był dla oblatów znakiem jedności.
P.   Dodawaj sił misjonarzom.
W. Aby byli wiernymi i odważnymi sługami Twego Królestwa.
P. Czuwaj nad naszymi braćmi nieobecnymi.
W. Ochraniaj ich stale Twoją miłością.
P.   Wezwij innych ludzi do udziału w naszym życiu i pracy.
W. Poślij pracowników na Twoje żniwo.
P.   Wynagrodź tych, którzy nam pomagają.
W. Obdarz życiem wiecznym wszystkich, którzy dla chwały Twego Imienia świadczyli nam dobro.
Ojcze Nasz…

Módlmy się:Najwyższy Kapłanie i zarazem Hostio, Ty swoim Ciałem i Krwią odnawiasz siły w sługach, których sobie poświęciłeś; uczestnicząc w Twoim kapłaństwie, prosimy Cię o łaskę, abyśmy godnie żyli powołaniem, do którego nas wezwałeś i troskliwie Twój lud żywili słowem i przykładem. Sługom Twoim, Panie, zebranym w Twoje Imię, i którzy jeden chleb spożywają, udziel takiego uczucia jedności, żeby ich wzajemna miłość, uprzejmość w posługiwaniu i świętość życia świadczyły wszędzie o obecności Chrystusa.Boże, Ty jesteś miłością: tym, którzy z Ciebie się narodzili i Twoim chlebem się żywią, daj łaskę wzajemnego znoszenia się ze szczerą życzliwością, aby Twój pokój, który jest ponad wszelkie radości, strzegł naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie, Twoim Synu, naszym Panu, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje teraz i na wieki wieków. — Amen