Nowenna o powołania oblackie

Żyć charyzmatem oblackim: budzić powołania oblackie

WPROWADZENIE

W tym roku obchodzimy 150 rocznicę śmierci św. Eugeniusza de Mazenoda, Założyciela Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ta specjalna okazja w życiu naszego Instytutu zachęca członków Zgromadzenia, ich pomocników w misji, z którymi pracują, a także tych, którym posługujemy, czyli ubogich i najbardziej opuszczonych, do dziękczynienia i rozeznania tego, co się wydarzyło.

150 lat po śmierci Założyciela oblackim powołaniem ciągle pozostaje głoszenie z gorliwością o zbawienie dusz Dobrej Nowiny ubogim i najbardziej opuszczonym. Na przestrzeni dziejów doszło do zmian i rozwoju metod i misjonarskich celów, ale duch i miłość, które ożywiały Założyciela i pierwszych oblatów, ciągle motywują Zgromadzenie. Jako poszczególne osoby, a także jako wspólnoty apostolskie, oblaci ciągle starają się wzrastać w charyzmacie. W wielu elementach i wymiarach Duch prowadził Założyciela, aby kontynuował misję Jezusa Chrystusa i przekazywał odwieczny plan zbawienia, w szczególny sposób ubogim i najbardziej opuszczonym. W naszych modlitwach, przyzywamy wstawiennictwa św. Eugeniusza i Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej dla oblatów i wszystkich, którzy dzielą ich misję, aby zawsze żyli na wzór Jezusa Chrystusa w oblackim charyzmacie. Modlimy się, aby dzięki ich świętym przedsięwzięciom mogli wzbudzić wiele powołań, zwłaszcza wśród młodych.

 

DZIEŃ PIERWSZY: SYTUACJA KOŚCIOŁA

Osłabniecie wiary i zepsucie świata są problemami, wobec których staje współczesny Kościół. W tej opłakanej sytuacji Kościół wielkim głosem woła do sług swoich, którym powierzył najdroższe sprawy swego Boskiego Oblubieńca, aby słowem i przykładem robili wszystko, co w ich mocy, żeby na nowo ożywić wiarę gasnącą w sercach wielkiej liczby jego dzieci (Przedmowa do Konstytucji i Reguł).

Wszyscy chrześcijanie są wezwani, aby pomóc Kościołowi sprowadzić do owczarni zaginionych, ale także zaprosić tych, którzy nie przyjęli Dobrej Nowiny, aby zaangażowali w komunię miłości Ciała Chrystusa. Poprzez nasze słowa i czyny nauczamy ich, kim jest Jezus Chrystus i pokazujemy im drogę miłości. Trzeba nauczyć ludzi, aby postępowali jak istoty rozumne, potem jak chrześcijanie, a wreszcie dopomóc im stać się świętymi.

 

TEKST Z PISMA ŚWIĘTEGO (DO WYBORU):

Pwt 4, 1-5.0; Łk 15,11-31 lub Rz 1, 24-32

 

TEKSTY DO ROZWAŻANIA (DO WYBORU):

Czymś bardzo ważnym, czymś naglącym jest sprowadzić do owczarni tyle zagubionych owiec, nauczyć wykolejonych chrześcijan, kim jest Jezus Chrystus, wyrwać ich z potęgi piekła, a pokazać im drogę do nieba. Trzeba zrobić wszystko, aby rozszerzyć królestwo Zbawiciela…, aby utwierdzić poszanowanie i praktykowanie wszelkiego rodzaje cnót.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus pozostawił nam zadanie kontynuowanie wielkiego dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego. Ku temu jedynemu celowi muszą zmierzać wszystkie nasze wysiłki. Duch całkowitego oddania dal Bożej chwały, w służbie Kościołowi i zbawieniu ludzi jest właściwym duchem naszego Instytutu, który jest co prawda mały, ale zawsze będzie silny, o ile będzie święty.

 

CHWILA CISZY

MODLITWA

Panie, w Twym miłosierdziu, spojrzyj łaskawie na swój Kościół. Natchnij nas, aby każdy był gorliwszy w wierze, stały w miłości i pełen nadziei. Wzbudź w nas serce skoro do służby na rzecz najbardziej potrzebujących. Pomóż nam żyć zgodnie z naszym chrześcijańskim powołaniem do miłości i służby, abyśmy dzięki Twojej łasce byli wytrwalsi w poszukiwaniu Twojej woli, aby osiągnąć chwałę Twego Królestwa. Zjednocz Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i tych, którzy dzielą charyzmat świętego Eugeniusza, abyśmy stanowili jedno w naszych wysiłkach nad zbawieniem wszystkich. Prosimy Cie o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA O POWOŁANIA OBLACKIE

Nasz Ojcze, Ty pobudziłeś Eugeniusza de Mazenoda, aby wysłał misjonarzy, aby nauczali i żyli Ewangelią wśród ubogich. Pokornie Cię prosimy, daj nam wzrastać w miłości do najbardziej opuszczonych. Skieruj Twe pełne miłości wezwanie do młodych z naszej wspólnoty parafialnej; spraw, aby wspaniałomyślnie oddali swe życie na służbę Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, w duchu świętego Eugeniusza de Mazenoda. Niech wielu mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej będzie kapłanami i braćmi w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, aby służyć tym, którzy tego potrzebują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

 

MODLITWA KOŃCOWA

Panie, niech nasze pragnienie, aby służyć Tobie jako Oblaci Maryi Niepokalanej zawsze będzie ożywione tym samym duchem, który ogarniał Eugeniusza de Mazenoda, aby poświęcić i oddać swe życie na służbę ubogim i najbardziej opuszczonym. Pomóż nam z większą wiernością i radośnie żyć charyzmatem oblackim; w ten sposób wielu będzie mogło usłyszeć i odpowiedzieć na wezwanie do głoszenia światu Dobrej Nowiny. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Eugeniuszu, módl się za nami.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.

 

DZIEŃ DRUGI: ODPOWIEDŹ OBLATA: NASZE WEZWANIE

W ciągu lat nastąpiła szybka ewolucja w świecie, w którym Kościół daje świadectwo, nastąpił wielokierunkowy rozwój motywów i kierunków misji. ciągłym zmianom z powodu globalizacji, sekularyzacji, inkulturacji i technik komunikacji podlegają znaki czasu; studia uniwersyteckie stają się coraz bardziej złożone, między innymi w dziedzinie filozofii, psychologii czy też teologii. Wszystko to zmusza Kościół do ciągłego rozeznawania kierunków i motywów Jego misji. Oblaci Maryi Niepokalanej także mają swe miejsce tej sytuacji. Zawsze gotowi, aby oddać się na służbę Kościołowi w świecie, Oblaci poświęcają się ewangelizacji najbardziej opuszczonych ((K 5), z odwagą, pokorą i ufnością (K 8) głosząc Słowo Boże (K 7). Jako prorocy nowego świata (K 9) starają się odtworzyć Go w swym życiu (K 2). Oczyma Chrystusa Ukrzyżowanego patrzą na świat odkupiony Jego Krwią (K 4). Za wzorem Chrystusa Oblaci porzucają wszystko i nawet aż po śmierć angażują się w głoszenie Dobrej Nowiny Pana wszystkim ludziom.

 

TEKST Z PISMA ŚWIĘTEGO (DO WYBORU):

Wj 3, 1-14; Mk 10,17-29; 2 Kor 4,1-13

 

TEKSTY DO ROZWAŻANIA (DO WYBORU):

Czy jest wznioślejszy cel ponad cel ich Instytutu! Ich Założycielem jest Jezus Chrystus, Syn samego Boga, ich pierwszymi ojcami, Apostelowie. Są powołania, aby być współpracownikami Zbawiciela.

Jak zatem mają postąpić ludzie, którzy pragną pójść śladami Jezusa Chrystusa, swego Boskiego Mistrza, aby odzyskać dla Niego te liczne rzesze, które zrzuciły Jego jarzmo? Muszą rzetelnie pracować, aby stać się świętymi.

Czy dzisiaj wolę Bożą względem naszego Zgromadzenia odczytujemy przez pryzmat ewangelizacji ubogich? lub też jako zwyczajną inercję, aby czynić to, co robiliśmy dotychczas? Nasi świeci ukazują nam dobra drogę! Gdy chodzi o solidarność z ubogimi wśród naszych współbraci mamy wielu męczenników miłości, niektórzy przelali nawet swą krew; wszyscy oni mieli jedną cechę wspólną: Bożym sercem kochali ubogich (Raport Superiora Generalnego na 35 Kapitułę Generalną).

 

CHWILA CISZY

MODLITWA

Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś nam świętego Eugeniusza de Mazenoda. Jego miłość do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, jego miłość do Kościoła i gorliwość o zbawienie dusz sprawiły, że jako Oblaci Maryi Niepokalanej żyjemy razem, aby wspólnie głosić Dobrą Nowinę najuboższym i najbardziej opuszczonym. W obliczu tylu problemów, w świecie naznaczonym sekularyzacją, globalizacją, coraz bardziej wielopłaszczyznową wiedzą i zaawansowanymi technologiami, niech nasze serca ciągle będą mocne nadzieją i pełne ufności Twojej łasce, niech ona nas podtrzymuje w wypełnianiu misji zapoczątkowanej przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który również polecił nam ją kontynuować z siłą, mądrością i miłością.

Ucz nas, jak odtworzyć Go w naszym życiu i świadczyć o prawdzie Ewangelii; bo tylko w ten sposób staniemy się prawdziwymi uczniami głoszącymi Ewangelię wszystkim narodom. Udziel nam łaski, aby nasze serce ciągle było otwarte na Twą wolę, aby z odwagą, pokorą i ufnością odpowiedzieć na najbardziej palące potrzeby Kościoła, a szczególnie na potrzeby najuboższych i najbardziej opuszczonych.

Niech wszystkie nasze słowa i każde nasze działanie będą odbiciem świętości, jako odpowiedź na Twe wezwanie do bycia autentycznymi uczniami za wzorem Maryi i świętego Eugeniusza. Niech wszystko służy Twej chwale, miłości do Kościoła i zbawieniu dusz, przez Jezusa, Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O POWOŁANIA OBLACKIE

Nasz Ojcze, Ty pobudziłeś Eugeniusza de Mazenoda, aby wysłał misjonarzy, aby nauczali i żyli Ewangelią wśród ubogich. Pokornie Cię prosimy, daj nam wzrastać w miłości do najbardziej opuszczonych. Skieruj Twe pełne miłości wezwanie do młodych z naszej wspólnoty parafialnej; spraw, aby wspaniałomyślnie oddali swe życie na służbę Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, w duchu świętego Eugeniusza de Mazenoda. Niech wielu mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej będzie kapłanami i braćmi w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, aby służyć tym, którzy tego potrzebują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

MODLITWA KOŃCOWA

Panie, niech nasze pragnienie, aby służyć Tobie jako Oblaci Maryi Niepokalanej, zawsze będzie ożywione tym samym duchem, który ogarniał Eugeniusza de Mazenoda, aby poświęcić i oddać swe życie na służbę ubogim i najbardziej opuszczonym. Pomóż nam z większą wiernością i radośnie żyć charyzmatem oblackim; w ten sposób wielu będzie mogło usłyszeć i odpowiedzieć na wezwanie do głoszenia światu Dobrej Nowiny. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Eugeniuszu, módl się za nami.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.

 

DZIEŃ TRZECI: APOSTOLSKA WSPOLNOTA

Oblaci są nie tylko misjonarzami, są także zakonnikami i zachowują rady ewangeliczne, żyją wiarą w apostolskich wspólnotach. W centrum życia oblackiego znajduje się apostolska wspólnota, do której należą i z której wypływa ich misjonarski zapał. Wzór wspólnoty czerpią od Jezusa i Apostołów, którzy jako bracia i przyjaciele wyruszyli w świat, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Apostolska wspólnota jest żywotną komórką Kościoła i Zgromadzenia. Cecha charakterystyczną Oblatów jest ich wewnętrzna i braterska zależność, dzielenie się, troska o Ewangelię, gościnność przepełniona żarem Ewangelii, ich jedność na modlitwie, która ich wzywa do podejmowania ciągłego wysiłku nawrócenia. Wreszcie życie wspólnotowe jest świadectwem obecności Jezusa wśród Oblatów, ona podtrzymuje ich ewangeliczne życie i jawi się jako konieczny warunek misjonarskiej skuteczności.

 

TEKST Z PISMA ŚWIĘTEGO (DO WYBORU):

Syr 25, 1, Mt 28,16-20; Flp 2,1-11

 

TEKSTY DO ROZWAŻANIA (DO WYBORU):

Braterska miłość powinna podtrzymywać gorliwość każdego oblata w wierności testamentowi Założyciela: <Zachowujcie między sobą miłość, miłość, miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz>. W miarę jak wzrasta między nimi komunia umysłów i serc oblaci dają świadectwo przed ludźmi, że Jezus wśród nich żyje i tworzy z nich jedność, aby ich posyłać na przepowiadanie Swego Królestwa (K 37).

O modlitwie i oracji: Aby zniwelować dzielące nas odległości, bądźmy w tym samym momencie w obecności Pana, to tak jakbyśmy byli obok siebie. Nie widzimy siebie, ale wzajemnie wyczuwamy naszą obecność, słyszymy się i odnajdujemy się w tym samym centralnym punkcie (E. de Mazenod, 1852 r.).

Zebraliście całą moją miłość, jaką żywię do was, stanowicie tylko jedno między wami. Jesteście już jedno ze mną. Oto czego Pan wymaga od was, ponieważ On jest zasadą i węzłem naszej jedności (E. de Mazenod, 1843 r.).

Między nami misjonarzami […] jesteśmy, kim powinniśmy być, mieć tylko jedno serce, jedna duszę i tę samą myśl. To wspaniałe! Nasze pociechy, jak i nasze trudności, są nieporównywalne (E. de Mazenod, 1816 r.).

 

CHWILA CISZY

MODLITWA

Nasz Ojcze, Twój Syn Jezus Chrystus wybrał Dwunastu, oni stali się Jego uczniami, wraz z nimi Jezus dzielił swą misję głoszenia Twemu umiłowanemu ludowi Dobrej Nowiny o zbawieniu. Ich relacja z Jezusem wykraczała ponadto, co działo się pomiędzy nauczającym i nauczanymi. Między nimi powstały prawdziwe braterskie więzy, zażyła przyjaźń, którą przekazali ich następcom w Twoim Kościele. Dzięki Duchowi Świętemu my także mamy udział w zażyłej przyjaźni z Chrystusem poprzez apostolską wspólnotę, w której żyjemy jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Dziękujemy Ci i chwalimy Cię za dar apostolskiej wspólnoty, na której opierają się nasze misjonarskie wysiłki dla miłości do Twojego Królestwa, wspólnota pomaga nam przypomnieć sobie, zinterioryzować i aktualizować charyzmat, którego nam udzieliłeś poprzez św. Eugeniusza de Mazenoda pod opieką Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi. Niech nasze serca i nasz duch są wrażliwe na dar cnoty miłości, spragnione jedności z Tobą i pomiędzy nami dzięki modlitwie, medytacji, niech wszędzie będą zdolne do promieniowania Ewangelią. Pomóż nam być stałymi, aby wspólnotę apostolską uczynić świadkiem relacji, jaką Jezus nawiązał z Dwunastoma, aby Kościół mógł ją naśladować w swym życiu i misji. Prosimy, aby nasza wspólnota apostolska była świadkiem komunii, do jakiej nas zapraszasz przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O POWOŁANIA OBLACKIE

Nasz Ojcze, Ty pobudziłeś Eugeniusza de Mazenoda, aby wysłał misjonarzy, aby nauczali i żyli Ewangelią wśród ubogich. Pokornie Cię prosimy, daj nam wzrastać w miłości do najbardziej opuszczonych. Skieruj Twe pełne miłości wezwanie do młodych z naszej wspólnoty parafialnej; spraw, aby wspaniałomyślnie oddali swe życie na służbę Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, w duchu świętego Eugeniusza de Mazenoda. Niech wielu mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej będzie kapłanami i braćmi w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, aby służyć tym, którzy tego potrzebują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

MODLITWA KOŃCOWA

Panie, niech nasze pragnienie, aby służyć Tobie jako Oblaci Maryi Niepokalanej, zawsze będzie ożywione tym samym duchem, który ogarniał Eugeniusza de Mazenoda, aby poświęcić i oddać swe życie na służbę ubogim i najbardziej opuszczonym. Pomóż nam z większą wiernością i radośnie żyć charyzmatem oblackim; w ten sposób wielu będzie mogło usłyszeć i odpowiedzieć na wezwanie do głoszenia światu Dobrej Nowiny. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Eugeniuszu, módl się za nami.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.

 

DZIEŃ CZWARTY: WŚRÓD UBOGICH O RÓŻNYCH TWARZACH

Wprawiający w osłupienie rozwój poziomu ubóstwa we współczesnym świecie, ewidentnie pokazuje powiększająca się przepaść pomiędzy ubogimi i bogatymi. Ale kim są ubodzy? Dlaczego są ubodzy? Te pytania wymagają poważnej refleksji nad naszym oznaczaniem z kursu jako chrześcijanie i jako Lud Boży. Jesteśmy zgromadzeniem misjonarskim. Naszą główną posługą w Kościele jest głoszenie Chrystusa i Jego Królestwa ubogim i najbardziej opuszczonym (K 5). Współpracując z Chrystusem Zbawicielem i naśladując jego przykład, poświęcają się głównie ewangelizacji ubogich (K 1). Tak więc, jakakolwiek byłoby ich zajęcie oblaci, zgodnie ze swym powołaniem, używając wszelkich środków zgodnych z Ewangelią, będą współdziałać w przetwarzaniu wszystkiego, co jest przyczyna ucisku i ubóstwa (R 9a).

 

TEKST Z PISMA ŚWIĘTEGO (DO WYBORU):

Syr 4,1-10; Łk 4, 16-21; Rz 15, 25-29.

 

TEKSTY DO ROZWAŻANIA (DO WYBORU):

Ubodzy Jezusa Chrystusa, strapieni, nieszczęśliwi, cierpiący, chorzy, pokryci wrzodami, wy wszyscy, których przytłacza bieda, moi bracia, moi drodzy bracia, moi godni szacunku bracia, posłuchajcie mnie. Jesteście dziećmi Bożymi, braćmi Jezusa Chrystusa, dziedzicami Jego wiecznego Królestwa, wybraną cząstką Jego dziedzictwa; jesteście, według słów świętego Piotra narodem świętym, jesteście królami, jesteście kapłanami, jesteście w pewnym sensie Bogami, wszyscy jesteście Bogami i synami Najwyższego. (E.de Mazenod, 1813)

Czego ubodzy oczekują od kapłana, od Oblatów? Oczekują, że okażemy im wielki szacunek, poważanie i miłość. Powinni poczuć, że mają wartość w naszych oczach oraz że zasługują na nasza pełną uwagę. To punkt wyjścia, jeśli chcemy pomóc im odnaleźć zaufanie do samych siebie i zdali sobie sprawę z ich godności. (Fernand Jetté, 1982)

 

CHWILA CISZY

MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, Twój Syn Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby nas wybawić z niewoli grzechu i dać nam udział w Twym boskim życiu. Niech Jego Wcielenie odnowi naszą relację z Tobą, niech nam pomoże zakosztować tej samej chwały, jaką ofiaruje nam Twój Syn. Dziękujemy Ci za Twego Syna. On nas wzbogacił swym ubóstwem; a będąc nieprzyjaciółmi, staliśmy się przyjaciółmi Boga. Obyśmy poprzez dar świętego Eugeniusza dla Kościoła mieli udział w bogactwie Twej obecności wraz z naszymi braćmi i siostrami, a szczególnie z ubogimi i najbardziej opuszczonymi. Udziel nam tego przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tob ą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O POWOŁANIA OBLACKIE

Nasz Ojcze, Ty pobudziłeś Eugeniusza de Mazenoda, aby wysłał misjonarzy, aby nauczali i żyli Ewangelią wśród ubogich. Pokornie Cię prosimy, daj nam wzrastać w miłości do najbardziej opuszczonych. Skieruj Twe pełne miłości wezwanie do młodych z naszej wspólnoty parafialnej; spraw, aby wspaniałomyślnie oddali swe życie na służbę Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, w duchu świętego Eugeniusza de Mazenoda. Niech wielu mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej będzie kapłanami i braćmi w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, aby służyć tym, którzy tego potrzebują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

MODLITWA KOŃCOWA

Panie, niech nasze pragnienie, aby służyć Tobie jako Oblaci Maryi Niepokalanej, zawsze będzie ożywione tym samym duchem, który ogarniał Eugeniusza de Mazenoda, aby poświęcić i oddać swe życie na służbę ubogim i najbardziej opuszczonym. Pomóż nam z większą wiernością i radośnie żyć charyzmatem oblackim; w ten sposób wielu będzie mogło usłyszeć i odpowiedzieć na wezwanie do głoszenia światu Dobrej Nowiny. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Eugeniuszu, módl się za nami.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.

DZIEŃ PIĄTY: WALCZYĆ O APRAWIEDLIWOŚĆ, POKÓJ I INTEGRALNOŚĆ STWORZENIA

Po 150 latach te same problemy, z którymi borykał się i na które uskarżał się Eugeniusz, ciągle są obecne. Nawet jeśli przybrały inne formy i występują w rożnym stopniu, to niesprawiedliwość, nieład, korupcja, wszelkiego rodzaju nadużycia pozostają największą troską Kościoła i społeczeństwa. Ludzie i Boże stworzenie z każdym dniem coraz bardziej cierpią. Święty Eugeniusz mówił o opłakanej sytuacji, o Kościele, który w okrutny sposób został znieważony. Naśladując ideały świętego Eugeniusza za integralną część ewangelizacji uważamy poszanowanie godności każdej osoby ludzkiej, sprawiedliwość społeczną, pokój i integralność stworzenia Bożego. W tym wszystkim ukazujemy pierwszeństwo duchowemu, psychicznemu, ekonomicznemu i społecznemu szczęściu ubogich i najbardziej opuszczonych, których głos nie jest słyszalny. Głosimy im wyzwalającą obecność Jezusa Chrystusa i świat nowy, zrodzony z Jego zmartwychwstania. Słyszą i przyczyniają się, aby usłyszano krzyk ludzi bez głosu, którzy wołają do Boga (K 9).

 

TEKST Z PISMA ŚWIĘTEGO (DO WYBORU):

Iz 42,1-7; J 13, 1-16; Ef 2, 13-19.

 

TEKSTY DO ROZWAŻANIA (DO WYBORU):

Modlitwa stanowi centrum posługi na rzecz sprawiedliwości. Codziennie rano oblaci modlą się, aby mogli służyć Panu w pobożności i sprawiedliwości po wszystkie dni nasze (Łk 1, 75). Ich życie jest poświęcone Bogu, czyli jednocześnie jest święte i sprawiedliwe. Źródłem ich posługi nie jest idea, ale Osoba; ich motywacja nie jest samo usprawiedliwianie się w służbie na rzecz słusznej sprawy, ale miłość i to nawet miłość nieprzyjaciół. (Słownik Wartości Oblackich).

Jakiekolwiek byłoby ich zajęcie, oblaci – zgodnie ze swoim powołaniem, używając wszystkich środków zgodnych z Ewangelią – będą współdziałać w przetwarzaniu tego wszystkiego, co jest przyczyną ucisku i ubóstwa, przyczyniając się w ten sposób do nadejścia społeczeństwa bazującego na godności osoby, stworzonej na obraz Boga (R.9a).

 

CHWILA CISZY

MODLITWA

Boże sprawiedliwy i miłosierny, dzięki Twej nieskończonej miłości mamy udział w Twoim Boskim życiu. Ty ciągle rozlewasz obficie swą łaską na całe stworzenie. Chwalimy Cię i dziękujemy Tobie za Twoją dobroć i nieustanną obecność w naszym życiu, za to, że czynisz nas zdolnymi do służenia Tobie z sercem przepełnionym radością. W świecie, w którym panuje niesprawiedliwość, udziel nam odwagi, abyśmy angażowali się na rzecz sprawiedliwości i równości, której jesteśmy dziedzicami na mocy naszej godności dzieci Bożych. Udziel nam wytrwałości, abyśmy szanowali ustanowiony przez Ciebie ład stworzenia oraz promowali wartości, które zmieniają świat zgodnie z Twoją wolą. Spraw, Panie, abyśmy naprawdę słuchali głosu ludzi, którzy nie mają głosu. Daj nam pełen miłości język, który mówi o Twej chwale niewinnym, abyśmy głosili Ewangelię sprawiedliwości, pokoju i miłości. Daj nam współczujące ręce dla każdego stworzenia, abyśmy uznając godność każdego stworzenia, w ten sposób poprzez naszą posługę ukazywali Twoja miłość do wszystkiego, co istnieje. Prosimy Cię o to w imię Twego Jedynego Syna, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O POWOŁANIA OBLACKIE

Nasz Ojcze, Ty pobudziłeś Eugeniusza de Mazenoda, aby wysłał misjonarzy, aby nauczali i żyli Ewangelią wśród ubogich. Pokornie Cię prosimy, daj nam wzrastać w miłości do najbardziej opuszczonych. Skieruj Twe pełne miłości wezwanie do młodych z naszej wspólnoty parafialnej; spraw, aby wspaniałomyślnie oddali swe życie na służbę Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, w duchu świętego Eugeniusza de Mazenoda. Niech wielu mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej będzie kapłanami i braćmi w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, aby służyć tym, którzy tego potrzebują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

MODLITWA KOŃCOWA

Panie, niech nasze pragnienie, aby służyć Tobie jako Oblaci Maryi Niepokalanej, zawsze będzie ożywione tym samym duchem, który ogarniał Eugeniusza de Mazenoda, aby poświęcić i oddać swe życie na służbę ubogim i najbardziej opuszczonym. Pomóż nam z większą wiernością i radośnie żyć charyzmatem oblackim; w ten sposób wielu będzie mogło usłyszeć i odpowiedzieć na wezwanie do głoszenia światu Dobrej Nowiny. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Eugeniuszu, módl się za nami.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.

 

DZIEŃ SZÓSTY: POPIERAĆ DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY I MIĘDZYKULTUROWY

Na przestrzeni minionego wieku świat stał się prawdziwą globalna wioską. Kultury, religie, rasy i kolory skóry, współistniejące wierzenia i tradycje przenikają się w niesamowitym światowym tempie, przekraczając granice i wszelkiego rodzaju różnice. Ale poza tym zewnętrznym pięknem istnieje także smutna rzeczywistość, która ukazuje religijny indyferentyzm, konflikty a także przemoc i wynaturzenie kultury. Misja oblacka jest skierowana do świata, który docenia bogactwo i unikatowy charakter tradycji religijnych i kulturowych. We wszystkich naszych wysiłkach misjonarskich zawsze powinniśmy być wyczuleni na mentalność ludzi, doceniając bogactwo ich kultury i tradycji religijnych. Jednym z celów misji jest odnowienie w ludziach sensu ich tożsamości, tworząc chrześcijańskie wspólnoty zakorzenione w rodzimej kulturze (K 7). Zdając sobie sprawę z różnic dzielących rozmaite wierzenia, kultury i tradycje czy sposób życia, powinniśmy pamiętać, że wszyscy mają swą godność i osobowość, którą należy szanować i docenić (R 8a). Celem dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego jest ukazanie najlepszych wartości każdej kultury i każdej religii, aby ochraniać godność i dobro wspólne wszystkich ludzi.

 

TEKST Z PISMA ŚWIĘTEGO (DO WYBORU):

J, 4, 4-26; Dz 13, 44-47; Rz 3, 25-30

 

TEKSTY DO ROZWAŻANIA (DO WYBORU):

Powinniśmy rozpoznać Bożego Ducha działającego w rożnych religiach i kulturach. W tym dialogu z nimi mamy pewność, że spotkamy Boga (Kapituła Generalna z 1986 r.)

Dialog to wyrażenie miłości względem wszystkich bytów ludzkich. Miłość jest uczestnictwem w miłości trynitarnej, to fundamentalna prośba Jezusa Chrystusa i jako tak jest dynamiczną siłą misji. (Marcello Zago OMI)

Jedną bowiem społeczność stanowią wszystkie narody. Jeden także mają cel ostateczny, Boga. Przeto Kościół wzywa synów swoich, aby z roztropnością i miłością prowadzili rozmowy i współpracę z wyznawcami innych religii. Niech chrześcijanie dając świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego, uznają, chronią i wspierają owe dobra duchowe i moralne, a także wartości społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują.

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

CHWILA CISZY

MODLITWA

Boże litościwy, dziękujemy Ci, że dałeś nam świętego Eugeniusza, aby był naszym wzorem w podążaniu za ukrzyżowanym Chrystusem, naszym Zbawicielem. Ojcze pełen miłości, pomóż nam żyć wzajemnym współczuciem. Pomóż nam być świadomymi naszej tożsamości i ją doceniać, aby móc rozpoznać i docenić to, co cenne znajduje się u innych. Uczyń nas wrażliwymi na krzyk naszych braci i sióstr, abyśmy wobec nich byli przekazicielami Twej wielkiej miłości. Oświeć nas, abyśmy byli świadomi jedności całego stworzenia, w którym w rozmaitych dziedzinach mamy swój wielki udział. Udziel nam ducha dialogu, dialogu z samymi sobą, z naszymi braćmi w człowieczeństwie, z naturą a przede wszystkim autentycznego dialogu z Tobą. Prosimy Cię o to przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas nauczał jak być ludźmi pełnymi współczucia i wzajemnej miłości. Który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym na wielki wieków. Amen.

 

MODLITWA O POWOŁANIA OBLACKIE

Nasz Ojcze, Ty pobudziłeś Eugeniusza de Mazenoda, aby wysłał misjonarzy, aby nauczali i żyli Ewangelią wśród ubogich. Pokornie Cię prosimy, daj nam wzrastać w miłości do najbardziej opuszczonych. Skieruj Twe pełne miłości wezwanie do młodych z naszej wspólnoty parafialnej; spraw, aby wspaniałomyślnie oddali swe życie na służbę Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, w duchu świętego Eugeniusza de Mazenoda. Niech wielu mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej będzie kapłanami i braćmi w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, aby służyć tym, którzy tego potrzebują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

MODLITWA KOŃCOWA

Panie, niech nasze pragnienie, aby służyć Tobie jako Oblaci Maryi Niepokalanej, zawsze będzie ożywione tym samym duchem, który ogarniał Eugeniusza de Mazenoda, aby poświęcić i oddać swe życie na służbę ubogim i najbardziej opuszczonym. Pomóż nam z większą wiernością i radośnie żyć charyzmatem oblackim; w ten sposób wielu będzie mogło usłyszeć i odpowiedzieć na wezwanie do głoszenia światu Dobrej Nowiny. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Eugeniuszu, módl się za nami.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.

 

DZIEŃ SIÓDMY: FORMOWAĆ MŁODZIEŻ, ABY STAWIAŁA CZOŁA WSPÓŁCZESNYM WYZWANIOM

Współczesna młodzież staje przez wieloma wyborami, jakie proponuje jej obecny świat. W gąszczu wielu opcji młodzi są często zdezorientowani, zwłaszcza w momencie wyboru nie wiedzą, co jest dla nich najlepsze. Często gubi ich krótkowzroczność, a także ich egoistyczne tendencje czy powzięte bez rozeznania decyzje. Modzi mają niesamowite pragnienie perspektywy odnośnie ich przyszłości, aby znaleźć właściwy im sposób osiągnięcia celu, jaki przygotował do nich Bóg. Odpowiedź na te pytania stanowi także część naszej misji. Dla świętego Eugeniusza prowadzenie młodzieży było jednym z podstawowych zadań Instytutu. Aby zapewnić ciągłość naszej misji, najpierw trzeba przygotować ludzi, którzy będą ją kontynuować. To dlatego potrzebujemy młodzieży, aby kontynuować rozpoczęte dzieło. Wraz z nimi powinniśmy dzielić naszą wizję zdobytą na przestrzeni lat. W ten sposób przekażemy kolejnemu pokoleniu dziedzictwo świętego Eugeniusza i Oblatów, wszystko dla Królestwa Bożego.

 

TEKST Z PISMA ŚWIĘTEGO (DO WYBORU):

Ps 25, 6-7; Mt 18, 1-5; Rz 10, 17-18.

 

TEKSTY DO ROZWAŻANIA (DO WYBORU):

Chrześcijańskie rodziny, grupy młodych, wspólnoty chrześcijańskie, parafialne i inne, stanowią środowiska sprzyjające rozwojowi powołań. Tam właśnie wielu młodych odkrywa osobę Jezusa i odczuwa urok Jego orędzia. (K.53a)

Bardzo dobrze! Ja także chce skoncentrować się na młodzieży. Będę podejmował wszelkie możliwe wysiłki, aby zachować młodzież od grożącego jej zła, bowiem niektórzy już zostali nim dotknięci. Będę tak postępował, aby już bardzo wczesnym okresie ich życia wzbudzić w nich umiłowanie cnoty, szacunek dla religii, ducha pobożności i odrazę do wad (J. Leflon, Eugeniusz de Mazenod, t. 1, s. 415).

Prowadzenie młodzieży będzie postrzegane jako zasadniczy obowiązek naszego Instytutu. W konsekwencji, jeśli to będzie możliwe, w każdym domu powstanie Stowarzyszenie Młodzieży. (Reguła, rozdział 3, par. 3, art. 1 i 2).

 

CHWILA CISZY

MODLITWA

Wszechmogący i pełen miłości Boże ty naszej trosce powierzyłeś młodzież, aby ja formować i wychowywać w świetle Ewangelii. Oświeć naszego Ducha,, aby Twoja laska pokazała młodym, jak należy wypełniać Twoją świętą wolę. Łaska jest dla nas przykład Twojego Syna. Daj nam odwagę w naśladowaniu Go i wierność w kroczeniu Jego śladami. Z lękiem i niepewnością współczesna młodzież stawia czoła wielu wyzwaniom. Niech duszpasterstwo młodzieży, które powierzył nam Założyciel, będzie im pomocą w walce o zachowanie swej godności. Bądź im przewodnikiem w wątpliwościach i ucz ich ewangelicznych wartości. Naucz nas żyć ideałami naszego Założyciela, dzięki któremu będziemy mogli wypełnić naszą misję wobec młodych; wzbudzaj powołania do życia zakonnego i kapłańskiego i prowadź młodych, gdy podejmują decyzję. Niech nasza miłość pozwoli młodym doświadczyć Bożej miłości. W ten sposób z radosnym sercem będą mogli odpowiedzieć na oblackie powołanie. Oby ze wspaniałomyślną miłością odpowiedzieli na wezwanie Boga, który stał się Człowiekiem i oddał życie za wszystkich. Udziel nam, Ojcze, wierności serca, abyśmy rzetelnie naśladowali Twego Syna, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O POWOŁANIA OBLACKIE

Nasz Ojcze, Ty pobudziłeś Eugeniusza de Mazenoda, aby wysłał misjonarzy, aby nauczali i żyli Ewangelią wśród ubogich. Pokornie Cię prosimy, daj nam wzrastać w miłości do najbardziej opuszczonych. Skieruj Twe pełne miłości wezwanie do młodych z naszej wspólnoty parafialnej; spraw, aby wspaniałomyślnie oddali swe życie na służbę Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, w duchu świętego Eugeniusza de Mazenoda. Niech wielu mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej będzie kapłanami i braćmi w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, aby służyć tym, którzy tego potrzebują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

MODLITWA KOŃCOWA

Panie, niech nasze pragnienie, aby służyć Tobie jako Oblaci Maryi Niepokalanej, zawsze będzie ożywione tym samym duchem, który ogarniał Eugeniusza de Mazenoda, aby poświęcić i oddać swe życie na służbę ubogim i najbardziej opuszczonym. Pomóż nam z większą wiernością i radośnie żyć charyzmatem oblackim; w ten sposób wielu będzie mogło usłyszeć i odpowiedzieć na wezwanie do głoszenia światu Dobrej Nowiny. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Eugeniuszu, módl się za nami.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.

 

DZIEŃ ÓSMY: WZBUDZAĆ POWOŁANIA OBLACKIE

Kościół odczuwa dzisiaj spadek powołań kapłańskich i zakonnych. Prawie każde Zgromadzenie także tego doświadcza. Sytuacja jest alarmująca. Jako katolicy i Oblaci jesteśmy zaproszeni, aby spojrzeć w samych siebie. Czy Kościół ma jeszcze jakieś znaczenie dla młodego pokolenia? Czy nasze oddziaływanie na młodych w świetle wartości ewangelicznych jest zauważalne? Duszpasterstwo powołaniowe dotyczy wszystkich oblatów, zarówno indywidualnie jak i na poziomie wspólnotowym, łącznie z pomocnikami ich misji. W budzeniu powołań oblackich a także innych będą współpracować z dziełami papieskimi i diecezjalnymi (R 53 a). Chrystus nie przestaje wzywać ludzi do pójścia za Nim i głoszenia Królestwa. Niektórzy podążają za tym wezwaniem dzięki radości i wspaniałomyślności naszego życia. (K 52) Wielu młodych odkrywa osobę Jezusa i odczuwa urok Jego orędzia. Tych ludzi i takie sytuacje powinniśmy traktować priorytetowo. Głównie więc w tych środowiskach powinniśmy im pomagać w odkrywaniu powołania i towarzyszyć w ich duchowym rozwoju. Po bratersku pomożemy im rozpoznać, czego Pan od nich oczekuje i jaką specjalną łaskę ofiaruje im w swoim Kościele (K 53).

 

TEKST Z PISMA ŚWIĘTEGO (DO WYBORU):

Jr 1, 4-10; Mk 10, 17-22; 2 P 1, 3-10.

 

TEKSTY DO ROZWAŻANIA (DO WYBORU):

Bóg na tej ziemi nie wymaga od nas nigdy ofiar ponad nasze siły. To nie byłoby okrutne rozdzielenie, bezpowrotne odejście. W rzeczywistości, nie! Bóg jest mi świadkiem. Oto, czego pragnie ode mnie: abym odsunął się od świata…, abym w specjalny sposób poświęcił się Jemu na służbę, abym zapalił światło wiary, które całkowicie zgasło poza ubogimi (E. de Mazenod w 1808 roku powiadamia matkę o bliskim wstąpieniu do seminarium).

Mamo, dlaczego jesteś wystraszona i dlaczego jeszcze po tym, co wam powiedziałem skłaniasz swe ucho ku zwodniczym sugestiom, które zły duch próbuje zasiać w waszym sercu odnośnie mego powołania do stanu kapłańskiego? Ach! Czy to nie On Pan i Mistrz swych stworzeń, kim jesteśmy, abyśmy mieli odwagę Jemu się sprzeciwiać? (E. de Mazenod, list do matki, 1808 rok).

Wydaje mi się, że w każdym z was widzę apostoła powołanego na mocy niezwykłego daru Bożego miłosierdzia, jak to było w przypadku tych, których Pan wybrał podczas swego ziemskiego życia po to, aby wszędzie głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu.

 

CHWILA CISZY

MODLITWA

Ojcze litościwy, Twój Syn Jezus Chrystus wezwał nas, abyśmy pracowali w winnicy Pańskiej, bowiem żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Udziel nam łaski wierności chrześcijańskiemu powołaniu, abyśmy rzetelnie naśladowali Jezusa. Niech dzięki naszemu świadectwu o wielkiej miłości Boga dla ludzi zachęcamy i pobudzamy innych, aby odpowiedzieli na powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego, zwłaszcza w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Pomóż nam stawać się autentycznymi misjonarzami, abyśmy dzięki naszemu sposobowi życia potrafili zapalić innych do życia misjonarskiego. Pomóż nam żyć w miłości i racz rozpalać w nas gorliwość o zbawienie wszystkich ludzi. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Ukrzyżowanego Zbawiciela, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O POWOŁANIA OBLACKIE

Nasz Ojcze, Ty pobudziłeś Eugeniusza de Mazenoda, aby wysłał misjonarzy, aby nauczali i żyli Ewangelią wśród ubogich. Pokornie Cię prosimy, daj nam wzrastać w miłości do najbardziej opuszczonych. Skieruj Twe pełne miłości wezwanie do młodych z naszej wspólnoty parafialnej; spraw, aby wspaniałomyślnie oddali swe życie na służbę Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, w duchu świętego Eugeniusza de Mazenoda. Niech wielu mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej będzie kapłanami i braćmi w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, aby służyć tym, którzy tego potrzebują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

MODLITWA KOŃCOWA

Panie, niech nasze pragnienie, aby służyć Tobie jako Oblaci Maryi Niepokalanej, zawsze będzie ożywione tym samym duchem, który ogarniał Eugeniusza de Mazenoda, aby poświęcić i oddać swe życie na służbę ubogim i najbardziej opuszczonym. Pomóż nam z większą wiernością i radośnie żyć charyzmatem oblackim; w ten sposób wielu będzie mogło usłyszeć i odpowiedzieć na wezwanie do głoszenia światu Dobrej Nowiny. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Eugeniuszu, módl się za nami.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY: ZACHĘCAĆ ŚWIECKICH DO UDZIAŁU W MISJI

Żywotność Kościoła nie opiera się tylko na życiu duchownych, ale na zaangażowaniu wielu jego członków świeckich. To co nazywamy dialogiem, refleksja i rozeznaniem sprawia, że życie kościelne staje się widoczne i otwarte na nowe dary. Aktywne zaangażowanie świeckich wzmacnia i ożywia Kościół. Gdy chrześcijanie świeccy są właściwie przygotowani i uformowani, przemieniają ogromne obszary kultury świeckiej społeczności, w której żyją i pracują.

 

Charyzmat świętego Eugeniusza, który jest darem Ducha Świętego dla Kościoła, promieniuje w świecie. Ludzie świeccy czuja się wezwani do udziału w nim zgodnie ze swoim stanem życia, i do przezywania go w sposób zależny od różnych środowisk i kultur. Uczestniczą oni w charyzmacie w duchu komunii i wzajemności między sobą i oblatami (R 37 a).

 

TEKST Z PISMA ŚWIĘTEGO (DO WYBORU):

Łk 10,1-5; Ef 4,11-16; Rz 16, 1-16

 

TEKSTY DO ROZWAŻANIA (DO WYBORU):

Będziemy wspierali ludzi świeckich w ich wysiłku rozeznawania i i rozwijania swoich talentów i charyzmatów. Będziemy ich zachęcać do zaangażowania się w apostolstwo, podejmowania posług i przyjmowania w ten sposób właściwej im odpowiedzialności w chrześcijańskiej wspólnocie. (R 7 f).

Ludzie świeccy, stawszy się uczestnikami funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, mają swój udział w posłannictwie całego Ludu Bożego w Kościele i na świecie. I rzeczywiście sprawują oni apostolstwo przez swą pracę zmierzającą do szerzenia Ewangelii oraz uświęcania ludzi i do przepajania duchem ewangelicznym oraz doskonalenia porządku spraw doczesnych, tak że ich wysiłek w tej dziedzinie daje jawnie świadectwo o Chrystusie i służy zbawieniu ludzi. Ponieważ zaś właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie. (Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich, § 2)

Oddajcie hold naszym stowarzyszonym świeckim… Oni są dla nas towarzyszami i wspornikami niezliczonego oddania, a poprzez nas dla całego Kościoła. Dzięki tej przyjaźni, ich modlitwie i wspaniałomyślności wiele naszych prac misjonarskich doszło do celu i ciągle dobrze się rozwija. (Fernand Jetté, 1975)

 

MODLITWA

Nasz Ojcze, dziękujemy Tobie za dar powołania, jakiego nam udzieliłeś. Ty każdego z nas wezwałeś po imieniu, abyśmy uczestniczyli w budowaniu Twego Królestwa. Daj każdemu z nas – kapłanom, zakonnikom i świeckim – realizować wizję Twego Królestwa, które głosił Twój Syn, Jezus Chrystus. Ojcze, niech charyzmat, który powierzyłeś świętemu Eugeniuszowi de Mazenodowi stanie się widoczny w życiu każdego ucznia Chrystusa, naszego Zbawiciela. Niech oni będą naszymi przewodnikami i gwarantami życia w chwale, które nam obiecałeś. Stwórz w każdym z nas serce i ducha otwartego, abyśmy byli gorliwsi w posłudze ewangelizacji, która polega na głoszeniu światu Twojej Ewangelii. Prosimy Cię o to przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O POWOŁANIA OBLACKIE

Nasz Ojcze, Ty pobudziłeś Eugeniusza de Mazenoda, aby wysłał misjonarzy, aby nauczali i żyli Ewangelią wśród ubogich. Pokornie Cię prosimy, daj nam wzrastać w miłości do najbardziej opuszczonych. Skieruj Twe pełne miłości wezwanie do młodych z naszej wspólnoty parafialnej; spraw, aby wspaniałomyślnie oddali swe życie na służbę Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, w duchu świętego Eugeniusza de Mazenoda. Niech wielu mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej będzie kapłanami i braćmi w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, aby służyć tym, którzy tego potrzebują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

MODLITWA KOŃCOWA

Panie, niech nasze pragnienie, aby służyć Tobie jako Oblaci Maryi Niepokalanej, zawsze będzie ożywione tym samym duchem, który ogarniał Eugeniusza de Mazenoda, aby poświęcić i oddać swe życie na służbę ubogim i najbardziej opuszczonym. Pomóż nam z większą wiernością i radośnie żyć charyzmatem oblackim; w ten sposób wielu będzie mogło usłyszeć i odpowiedzieć na wezwanie do głoszenia światu Dobrej Nowiny. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Święty Eugeniuszu, módl się za nami.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.