Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

21 września 2018

INSYGNIA, KTÓRE NOSZĘ, ABY PÓJŚĆ I GŁOSIĆ DOBRĄ NOWINĘ O ZBAWIENIU LUDZIOM, ZA KTÓRYCH JESTEM ODPOWIEDZIALNY. Eugeniusz przeżywa rekolekcje medytując nad insygniami, jakie otrzyma podczas sakry. Pastorał, laska pasterska jest mi dana jako znak władzy ducho­wej, abym z surowością zmieszaną z łagodnością piętnował wady, abym wydawał sprawiedliwe sądy, wzbudzając cnoty jednych, a kar­cąc wady innych. Na mój palec jest nakładany pierścień jako pieczęć wiary, którą powinienem głosić, i wierności, z…

Więcej Info


20 września 2018

BIEDNY, PRYMITYWNY I NIEROZUMNY LUD, OTOCZĘ GO MOJĄ TROSKĄ. Biskupia konsekracja w szczególny sposób związała Eugeniusza z Kościołem: Nie, oby nigdy mną nie zawładnął ten osobliwy duch, duch py­chy, zawziętości, abym zawsze był prosty w wierze, w nauczaniu, a nawet w opinii, i w nauczaniu złączony z Kościołem i Jego widzial­ną Głową, Wikariuszem Jezusa Chrystusa. Następnie daje o sobie znać jego oblackie serce: waga, aby zawsze być blisko ludzi. Jako biskup tytularny nie miał swojej diecezji,…

Więcej Info


19 września 2018

NAJLEPIEJ JEST PODDAĆ SIĘ BOGU. Wystarczy rozmyślania o przeszłości. Najlepiej jest poddać się Bogu, aby lepiej dał mi poznać to, co dokona się we mnie dzięki łasce Najwyższego, i obowiązki, które staną się mym udzia­łem poprzez otrzymanie pełni kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Przyszły biskup resztę swoich rekolekcji spędził na medytacji i modlitwie nad rytuałem konsekracji oraz ukazaniem, co to znaczy być biskupem. Następca Apostołów: Ja, proch i popiół, zostanę włączony do Książąt Ludu Bożego,…

Więcej Info


18 września 2018

BEZGRANICZNE ZAUFANIE W DOBROĆ BOGA TO UCZUCIE, KTÓRE WYPEŁNIA MOJĄ DUSZĘ. Kiedy czytam notatki rekolekcyjne świętego Eugeniusza ciągle słyszę echo jego doświadczenia Wielkiego Piątku o swojej ułomności oraz o świadomości, że miłość Boga uzdrawia wszystko. To przeświadczenie ciągle mu towarzyszyło i było fundamentem jego posługiwania: doprowadzić innych do przeżycia tego samego doświadczenia miłości bożej i bycia kochanym pomimo naszej grzeszności. To uczucie, bezgraniczne zaufanie w dobroć…

Więcej Info


17 września 2018

OD CZASU MOJEGO NAJCZULSZEGO DZIECIŃSTWA PROWADZIŁEŚ MNIE ZA RĘKĘ. Rekolekcje doprowadziły Eugeniusza do przekonania biskupstwa jako czegoś niekomfortowego, ale wierzył Bogu. Jednak w tym stanie zostałem nagle wezwany, aby otrzymać pełnię kapłaństwa i być podniesionym do wzniosłej godności bisku­piej. Mój dobry Boże!, gdybyś mnie nie ogarnął swoim miłosier­dziem, gdybyś w moim sercu nie wzbudził słodkiej ufności, byłoby się czego obawiać. Z mieszanymi uczuciami przypomina sobie pomoc łaski,…

Więcej Info


14 września 2018

OSIĄGNĄŁEM PIĘĆDZIESIĄTY ROK ŻYCIA MAJĄC PUSTE RĘCE. Rekolekcyjne medytacje na podstawie przypowieści o właścicielu domu, który opiera się na zdolnościach swoich sług, doprowadziły Eugeniusza do refleksji nad zarządzaniem. Mimo że udało się dość dużo, Eugeniusz jest smutny, że nie udało mu się odnieść tylu sukcesów, ilu oczekiwał. To praw­da, że zrobiłem wiele rzeczy, pokonałem wielkie przeszkody, po­konałem trudności niemożliwe do pokonania, dokonało się dobro, bardzo wielkie dobro. Tak, nie…

Więcej Info


13 września 2018

ZROBIŁEM WIELE RZECZY, DOKONAŁO SIĘ BARDZO WIELKIE DOBRO. Od dwudziestu jeden lat jestem kapłanem. Nie można przewi­dzieć, czy jeszcze pozostało mi tyle czasu, ile przeżyłem w kapłań­stwie. Muszę zbadać, jakie owoce wydała we mnie łaska udzielona mi poprzez włożenie rąk, moją odpowiedź na nią, trwanie tych szczęś­liwych natchnień Ducha Świętego oraz przyczynę moich niewierno­ści i ich opłakane skutki. Eugeniusz przypomina sobie i medytuje nad jego kapłańskim życiem. Dzięki godności biskupiej…

Więcej Info


12 września 2018

OBFITE ŁASKI Eugeniusz przypomina sobie swoją przeszłość i osobistą historię zbawienia. Oczekując, aż bardziej oswoję się z myślą o tym, kim jestem obecnie dzięki memu wyniesieniu i kim stanę się poprzez mą kon­sekrację, korzystniejsza będzie dla mnie dokładna ocena działania Ducha Świętego we mnie, czy to podczas moich święceń kapłań­skich, czy też w czasie mej kapłańskiej posługi, i przyjrzenie się z jednej strony niewiernościom, a z drugiej obfitości Jego łaski. Widząc, że w przeszłości nie…

Więcej Info


11 września 2018

CZY TO O MNIE CHODZI W pierwszej chwili mych rekolekcji napotykam po­ważną przeszkodę, aby przed Bogiem rzetelnie zająć się wielką sprawą, która wymaga mego całkowitego zaangażowania. To nie­świadomy niepokój mego ducha, który wszystko, co się dokonało aż do tej chwili w odniesieniu do mego biskupstwa, oraz wszystko, co szykuje się, aby spełnił to wielkie działanie Ducha Świętego we mnie, traktuje jako sen. Mam w ręku brewe papieskie mego kano­nicznego ustanowienia, a przed oczyma różne…

Więcej Info


10 września 2018

WSPOMNIENIA, ABY WZRASTAĆ W ŁASCE. Przed tym ważnym momentem życia Eugeniusz odprawia ośmiodniowe rekolekcje. Rozpoczynając te dni rekolekcji, aby przygotować się do przy­jęcia biskupstwa, do którego zostałem wezwany wolą Jego Świąto­bliwości papieża Grzegorza XVI, myślę o błogosławionym czasie mych przygotowań do kapłaństwa. To już bardzo odległy czas. W tym długim czasie od grudnia 1811 roku do października 1832 roku minęła większa część mego życia, ale zachowałem jeszcze dary i łaski, które…

Więcej Info