12 lipca

This is a custom heading element.

12 lipca 2017

SPRZECIWIĆ SIĘ INGERENCJI PAŃSTWA W WOLNOŚĆ KOŚCIOŁA

W marcu 1829 roku, w momencie swojego wyboru na papieża Pius VIII napisał list do wszystkich biskupów świata. Pan Feutrier, francuski minister do spraw wyznań zabronił biskupom opublikowania go bez zgody państwa. Eugeniusz w tym czasie odbywał rekonwalescencję w Grans, napisał do swojego wujka Fortunata do Marsylii na temat innego ataku na wolność Kościoła.

Warto byłoby wiedzieć, czy ksiądz biskup chce dostosować się do niesłychanego okólnika ministra. Zrezygnować z wydrukowania encykliki papieża, ale kiedy Najwyższy Pasterz mający w Kościele władzę nauczania poleca wszystkim biskupom sprzeciwienie się pewnym nieporządkom, o których ich powiadamia, nie mogę pojąć, że można się powstrzymać, aby o tym powiedzieć. Mój pomysł byłby odmienny: dać ludziom tę samą strawę, jaką się otrzymało.

List do Fortunata de Mazenoda, 9.08.1829, cyt. w: J. Leflon, dz. cyt., t. 2, s. 343

Ojcu Tempier wysłał także kopię listu napisanego do ministra w imieniu biskupa Fortunata:

„Szanowny Panie, nie znam jesz­cze encykliki naszego Ojca Świętego, papieża Piusa VIII, ale była ona bezpośrednio skierowana do mnie tak samo jak do wszystkich biskupów świata katolickiego, bo, dzięki Bogu, pozostaję w łączności ze Świętą Sto­licą Apostolską”. Zastanowimy się, czy ten plan listu takiego, jaki zamie­rzałem, nie powinien być złożony w głównym rejestrze biskupstwa jako świadectwo wiary biskupa dla pouczenia jego następców, ponieważ zamie­rzałem powiedzieć ministrowi, że będąc posłusznym głosowi przełożone­go biskupów, zabezpieczyłem mój lud zgodnie z jego nakazami we wszyst­kich punktach, które jego troska każe mu potępić jako niebezpieczne dla dusz.

List do Henryka Tempiera, 16.08.1829, w: EO I, t. VII, nr 336.

Zobaczymy, że relacje Państwo – Kościół będą trwającym przez lata konfliktem, wobec którego Eugeniusz nie pozostanie bierny, za co drogo zapłaci.