Rodzina oblacka

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej jako zakonnicy realizują bezpośrednio charyzmat św. Eugeniusza de Mazenoda w Kościele. Podobnie jak wiele innych zgromadzeń zakonnych, tak i oblaci patrzą na swój charyzmat szeroko, uwzględniając zaangażowanie i udział osób świeckich.

Ci często łączą się w stowarzyszenia i organizacje. Niektóre grupy przyjmują nawet bardzo konkretną postać zakonów świeckich z określoną regułą do realizowania w życiu. Oblatom towarzyszy też spore grono nieformalnych sympatyków, którzy mają swój udział w oblackim charyzmacie. Wszystkie te osoby można określić mianem rodziny oblackiej.

KKiRR tak wspominają o roli świeckich:

R 37a. Charyzmat świętego Eugeniusza de Mazenoda, który jest darem Ducha Świętego dla Kościoła, promieniuje w świecie. Ludzie świeccy czują się wezwani do udziału w nim zgodnie ze swoim stanem życia i do przeżywania go w sposób zależny od różnych środowisk i kultur. Uczestniczą oni w charyzmacie w duchu komunii i wzajemności między sobą i z oblatami.

Rodzina oblacka jest szeroką grupą osób, a jej idea jest prężnie kultywowana na całym świecie. W 2009 roku w Madrycie odbył się Europejski Kongres Rodziny Oblackiej, na którym pojawili się reprezentanci środowisk oblackich, głównie świeckich z całej Europy, w tym także z Polski. Pokazuje to jak bardzo świeckie osoby chcą wspierać oblatów w ich pracach misjonarskich i ewangelizacyjnych. Liderzy różnych organizacji oblackich starają się być ze sobą w kontakcie, nawiązując międzynarodową współpracę.

Świeccy stowarzyszeni

Pojęcie świeckich stowarzyszonych z oblatami jest dość szerokie. Dotyczy ono osób świeckich, które zrzeszają się w stowarzyszenia i organizacje, których celem jest określona pomoc w wypełnianiu w Kościele oblackiego charyzmatu. W ostatnich latach zaangażowanie świeckich w Polsce wyraźnie rośnie. Następuje zauważalna zmiana postrzegania Kościoła już nie jako domeny duchowieństwa, ale miejsca dla wszystkich ludzi, gdzie świeccy powinni i chcą podejmować różne odpowiedzialności, a nie tylko brać udział lub pozostać biernymi. Zjawisko to rozwija się także pod skrzydłami Misjonarzy Oblatów MN.

W KKiRR znajdujemy takie odniesienie do zaangażowania osób świeckich:

R 7f. Będziemy wspierać ludzi świeckich w ich wysiłku rozeznawania i rozwijania swoich talentów i charyzmatów. Będziemy ich zachęcać do angażowania się w apostolstwo, podejmowania posług i przyjmowania w ten sposób właściwej im odpowiedzialności w chrześcijańskiej wspólnocie.

Przyjaciele Misji Oblackich

W Polsce najbardziej znanym gronem stowarzyszonych świeckich związanych z oblatami są Przyjaciele Misji Oblackich, którzy modlą się, spotykają i wspierają materialnie oblatów na misjach. Stowarzyszenie Misyjne Maryi Niepokalanej (MAMI) związane ze Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów MN powstało w początkach XX wieku. W Polsce, ze względu na sytuację polityczną w czasach komunistycznych (zakaz tworzenia związków), przyjęto nazwę: „Przyjaciele Misji Oblackich”, która pozostała do dziś. Jest to ruch zrzeszający obecnie kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce. Są wśród nich ludzie w różnym wieku: starsi, młodzież, dzieci, kapłani i siostry zakonne.

www.misjeoblaci.pl

Istnieje też sporo nieformalnych grup działających lokalnie przy parafiach, tworzących wspólnoty. Wydaje się jednak, że miano świeckich stowarzyszonych odnosi się jednak bardziej do grup, które formalizują swoje funkcjonowanie i zakładają organizacje. W ostatnich latach narodziło się pod skrzydłami Misjonarzy Oblatów MN wiele nowych stowarzyszeń, jak:

Stowarzyszenie LUMEN CARITATIS

Jego celem jest wspieranie misji oblackich poprzez realizowanie różnych projektów oraz pozyskiwanie 1% podatku dochodowego na wsparcie finansowe misji. Stowarzyszenie blisko współpracuje z Przyjaciółmi Misji.

www.dajnadzieje.pl

Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA

Formalny i prawny reprezentant Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA. Stowarzyszenie pracuje, by m.in. pozyskiwać dotacje i 1% podatku, które przeznaczone są na szerokie działania dla kilkusetosobowej grupy młodych związanych z NINIWĄ i nie tylko.

www.niniwa.pl

Stowarzyszenie Per Crucem

Powołane do wspierania i rozwijania sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu poprzez ubieganie się o dotacje i wsparcie finansowe dla tego najstarszego polskiego sanktuarium.

www.swietykrzyz.pl

Stowarzyszenie św. Eugeniusza

Działa przy parafii oblackiej w Gorzowie Wielkopolskim. Jego celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i osobom samotnym z okolicy. Organizacja podejmuje inicjatywy pomocy społecznej m.in. poprzez prowadzenie świetlicy i organizowanie wydarzeń dla potrzebujących.

www.eugeniusz.com.pl

Powyższe instytucje działają w ramach polskiego prawa i często pełnią funkcję wspomagającą dla bieżącej pracy konkretnych ludzi, którzy chcą realizować charyzmat oblacki w świecki sposób. Istotą nie są zatem struktury formalne, ale cel działania.

Honorowi Oblaci

Osoby szczególnie zasłużone dla Zgromadzenia otrzymują od Superiora Generalnego tytuł Honorowego Oblata. Posiadają swój własny krzyż oblacki oraz są włączone we wszelkie zasługi i dobra naszej rodziny zakonnej. W Polskiej Prowincji uhonorowano tym tytułem dziesięć osób.

Misjonarki Oblatki MN

Oblacki charyzmat zrodził też zgromadzenie żeńskie, które chce na swój sposób realizować wizję ewangelizacji św. Eugeniusza de Mazenoda. Powstało w Hiszpanii, tam ma swoją główną siedzibę oraz większość placówek. Obecnie zrzesza kilkadziesiąt kobiet, w tym Polki.

Strój oblatek to prosty, szary habit. Siostry nie noszą welonów.

Oblatki angażują się w różne wydarzenia także w Polsce, zwłaszcza te związane z duszpasterstwem młodzieży. Siostry organizowały również rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt. Więcej informacji o misjonarkach oblatkach:

www.oblatas.org