Rekolekcje i misje parafialne

Głoszenie misji świętych było zawsze fundamentalnym zadaniem realizowanym przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Krótki rys historyczny

Pierwszym zadaniem Misjonarzy Prowansji, późniejszych Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, było głoszenie misji parafialnych w porewolucyjnej Francji. Wiele z elementów wypracowanych przez św. Eugeniusza przetrwało do dnia dzisiejszego – m.in. uroczystość ogłoszenia praw Synaju, oparcie na Dekalogu, czy modlitwa za zmarłych na cmentarzu parafialnym.

Oblaci przygotowują się do tej misji poprzez sześcioletni, pogłębiony cykl homiletyczny w seminarium. Do posługi misjonarzy ludowych (rekolekcjonistów) są odpowiednio dobierani przez prowincjała, a w trakcie jej wykonywania pogłębiają dalej swoją formację, m.in. poprzez coroczne spotkania formacyjne. Misje prowadzone przez oblatów mają wymiar kerygmatyczny, gdyż jako cel stawiają sobie odnowienie całej wspólnoty parafialnej oraz wyjście do tych, którzy mają najmniejszy kontakt z Kościołem. Zgodnie z tradycją Zgromadzenia i dla pożytku słuchających – nie prowadzimy misji parafialnych w pojedynkę.

Krzyż misyjny w Aix-en-Provence, w mieście macierzystym Zgromadzenia

W Konstytucjach i Regułach Zgromadzenia czytamy:

R 7b. Głoszenie misji i misje zagraniczne tradycyjnie zajmują pierwsze miejsce w naszym apostolstwie.

I dalej:

(…) Jedną część życia poświęcą na modlitwę, wewnętrzne skupienie i kontemplację w skrytości Bożego domu, w którym wspólnie zamieszkają.
Drugą część całkowicie poświęcą na dzieła zewnętrzne najbardziej czynnej gorliwości, takie jak: misje, głoszenie kazań i spowiadanie, katechizacja, prowadzenie młodzieży, odwiedzanie chorych i więźniów, rekolekcje i inne podobne ćwiczenia.

Głos Kościoła

Święty Jan Paweł II w adhortacji o wiernych świeckich nazywa misje: „środkiem okresowej gruntownej odnowy życia chrześcijańskiego” (47). Nauka Soboru Watykańskiego II o Kościele i doświadczenia współczesne każą nam wykorzystać ten szczególny czas tak, aby był on wydarzeniem wybijającym się ponad inne wydarzenia parafialne. Misja święta może mieć wielkie znaczenie dla odnowy parafii, jeśli będzie właściwie przeprowadzona i przeżyta. Podkreśla to również Kodeks Prawa Kanonicznego:

Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania dostoso­wane do miejscowych potrzeb (770).

Okresy te mają być szczególnym czasem mobilizacji parafii. Mają być czasem budzenia sumień, czasem umacniania w wierze, czasem ożywiania gorliwości. W końcu, mają być czasem szczególnej łaski, czasem przejścia Boga przez parafię; czasem głoszenia orędzia misyjnego, zapraszania do wspólnoty, jednania i umacniania więzi braterskich.

Przebieg Misji Parafialnej

Misja święta trwa tydzień (od niedzieli do niedzieli). Obejmuje nauki dla dorosłych, misyjkę dla dzieci, nauki stanowe (kobiety, mężczyźni, młodzież). Przewiduje również spotkania dla chorych, małżeństw z małymi dziećmi oraz spotkanie z błogosławieństwem dla rodzin oczekujących narodzin dziecka. Tydzień podzielony jest na dwa okresy: pokutny, który trwa do środy włącznie (zgodnie z oblacką tradycją nie sprawujemy wtedy sakramentu pokuty i pojednania, aby przygotować się do spowiedzi misyjnej) oraz okres uroczystości. Zwieńczeniem misji jest nabożeństwo zakończenia przed krzyżem misyjnym w niedzielne popołudnie.

Przykładowe programy

Misja święta w Zebrzydowicach (diecezja bielsko-żywiecka) – ZOBACZ

Misja święta w Międzynarodowym Sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny (diecezja opolska) – ZOBACZ

Przygotowanie

Misję świętą należy odpowiednio wcześnie zaplanować i przygotować. Przygotowanie obejmuje:

  • ustalenie optymalnej daty z misjonarzami;
  • spotkanie misjonarzy z proboszczem, aby poznać duszpasterskie potrzeby parafii;
  • przygotowanie materiałów wizualnych zapraszających na wydarzenie (folder misyjny, który trafi do wszystkich domów parafii, ewentualnie inne formy: banery, zaproszenia wideo na stronę parafialną, media społecznościowe);
  • ustalenie daty kazania przedmisyjnego, w którym uwrażliwia się wiernych na specyfikę i wagę czasu misji – od tego czasu rozpoczyna się modlitwa parafii za misję świętą;

Każdą misję parafialną przygotowuje się indywidualnie – jest zatem możliwość wybrania lub poszerzenia form przygotowania. Przykłady:

Przykładowe zaproszenie na misję świętą [wideo]
Kolęda przedmisyjna w Mikołajkach
Instalacja krzyża misyjnego [wideo]

Lista misjonarzy ludowych (rekolekcjonistów) Polskiej Prowincji

Do głoszenia misji parafialnych wyznaczeni są wybrani misjonarze oblaci. Od prowincjała otrzymują oni specjalną obediencję (dekret) do wykonywania tej posługi. Rozlokowani są w różnych domach zakonnych naszej prowincji.

Warsztaty dla misjonarzy ludowych Polskiej Prowincji, Kraków 2016 rok.
Lista misjonarzy ludowych

Rekolekcje, Tridua, peregrynacje

Misjonarze oblaci mają również bogate doświadczenie w prowadzeniu rekolekcji okresowych (wielkopostne, adwentowe), tematycznych (młodzieżowe, charyzmatyczne, kursy ewangelizacyjne, Domowy Kościół), jak również stanowych (dla księży, zakonników, sióstr zakonnych). Prowadzimy również tridua przed odpustami, ważnymi wydarzeniami, peregrynacje Matki Bożej Jasnogórskiej w Ikonie Nawiedzenia, Chrystusa Miłosiernego, Matki Bożej Kodeńskiej i męczenników z Pratulina. Oblaci głoszą kazania odpustowe i okolicznościowe.

Zastępstwa duszpasterskie

Zgodnie z tradycją Polskiej Prowincji, która w wielu rejonach Polski obejmowała posługę w wakujących parafiach po II wojnie światowej, do dziś misjonarze oblaci wychodzą z pomocą duszpasterzom diecezjalnym: zastępują ich podczas urlopu, wspomagają posługą w okresach wzmożonej działalności duszpasterskiej.

Domy zakonne Polskiej Prowincji