Powołania i formacja

Troska o powołania zawsze stanowiła jedną z głównych trosk posługi misjonarzy oblatów. To przyszłość naszego charyzmatu – ludzie, którzy poniosą marzenia św. Eugeniusza w przyszłe pokolenia. Założyciel pragnął, aby ze względu na podejmowane przez nas posługi, do Zgromadzenia przyjmować najlepszych kandydatów. Formacja zmierza do ukształtowania dojrzałego mężczyzny i zakonnika.

Sekretariat Powołań

Celem działalności Sekretariatu Powołań jest koordynowanie działań powołaniowych w Polsce. Organizuje bezpłatne rekolekcje powołaniowe i dni skupienia, jego dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z młodymi ludźmi, którzy rozeznają swoje powołanie życiowe.

Prowincjalny Duszpasterz Powołań

o. Jan Wlazły
ul. Ostatnia 14 60-102 Poznań
tel: +48 503 920 090
e-mail: powolania@oblaci.pl

Formacja

Formacja oblacka przebiega w dwóch etapach. Pierwszy z nich to formacja czasowa, a drugi to formacja ustawiczna. Formacja czasowa przebiega w czasie poprzedzającym złożenie ślubów wieczystych. Jest o okres ok. 5-7 lat; w zależności od tego, czy kandydat do ślubów wieczystych w czasie późniejszym będzie przyjmował święcenie kapłańskie, czy będzie bratem zakonnym.

Do formacji czasowej zaliczany jest też czas przebywania w nowicjacie. Nowicjat jest to roczny okres rozeznawania, czy życie zakonne i charyzmat oblacki jest stylem życia, którym chciałby kandydat podążać. Po rocznym okresie rozeznawania adepci do życia zakonnego składają na jeden rok pierwsze śluby zakonne, które są odnawiane po roku. Są to śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wytrwania w Zgromadzeniu.

Po około dwutygodniowym okresie wakacji w rodzinnym domu młodzi zakonnicy, którzy złożyli Bogu śluby, udają się do Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze, by tam rozpocząć formację intelektualną i duchową. Rozpoczynają studia filozoficzno-teologiczne. W czasie sześcioletniego okresu studiów zapoznają się z naukami filozoficznymi (m.in. historią filozofii, metafizyką, filozofią Boga…) i teologicznymi (m.in. dogmatyką, Pismem świętym, liturgiką, homiletyką potrzebną do podjęcia ewentualnej posługi misjonarza ludowego-rekolekcjonisty) oraz z podstawami duchowości. Każdy z młodych zakonników ma swojego kierownika duchowego oraz spowiednika.

W czasie formacji seminaryjnej scholastycy mają okazję zapoznać się z różnymi posługami duszpasterstwa specjalistycznego, m.in. w zakładzie karnym we Wrocławiu. Pomagają w domu dziecka, domu samotnej matki czy domu dla dzieci niepełnosprawnych. Diakoni mają okazję poznania i udziału w najstarszej posłudze oblackiej, dołączając do misjonarzy ludowych podczas misji parafialnych, czy głosząc rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Niektórzy klerycy mają możliwość odbycia stażu pastoralnego w krajach misyjnych.

Śluby wieczyste

Najważniejszym wydarzeniem w formacji zakonnej oblata jest moment złożenia ślubów wieczystych. Współpraca z łaską Ducha Świętego, który udziela natchnienia, prowadzi do decyzji o definitywnym zaangażowaniu przez śluby. Ślubując na wieki Chrystusowi czystość, ubóstwo i posłuszeństwo oraz wytrwanie do śmierci w Zgromadzeniu, zakonnicy zobowiązują się miłować swego Zbawiciela całym sercem tak, jak On ich umiłował. Dynamika miłości do Chrystusa przekłada się na posługę względem najuboższych, najbardziej opuszczonych i potrzebujących.

Znakiem złożenia wieczystej oblacji jest krzyż oblacki, który nieustannie przypomina o miłości Zbawiciela. Ojciec Założyciel, św. Eugeniusz de Mazenod, określił w Konstytucjach krzyż jako list uwierzytelniający posłannictwo oblatów do innych narodów, do których są posłani.

Od tego momentu w życiu oblata rozpoczyna się formacja ustawiczna.

Śluby wieczyste w Obrze [galeria]

Święcenia diakonatu i prezbiteratu

Dla części oblatów, którzy pragną być jednocześnie kapłanami, równolegle z formacją zakonną odbywa się przygotowanie do święceń prezbiteratu. Kolejne jego etapy to posługa lektoratu i akolitatu. Święcenia diakonatu przyjmują alumni kończący piąty rok studiów.

Zwieńczeniem sześcioletniego okresu formacji seminaryjnej są święcenia prezbiteratu. Działając in persona Christi (w osobie Chrystusa) nowo wyświęceni kapłani, zwani też neoprezbiterami, podejmują misję wszędzie tam, gdzie zostają posłani przez Kościół. Posługa kapłańska obejmuje prowadzenie napotkanych ludzi ku życiu sakramentalnemu, ze szczególnym wyakcentowaniem Eucharystii, przepowiadanie słowa Bożego, umacnianie w łasce chrztu oraz prowadzenie do doskonałości chrześcijańskiej powierzonych posłudze oblatów ludzi.

Święcenia diakonatu i prezbiteratu w Obrze [galeria]

Nowicjat

Nowicjat to szczególny czas, w którym kandydat do życia zakonnego i kapłańskiego otrzymuje poczwórny: ludzki, chrześcijański, zakonny i oblacki fundament, na którym będzie budował dalszą swoją formację.

Formacja nowicjacka odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonym domu, czyli na Świętym Krzyżu. W Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, nowicjat trwa pełne 12 miesięcy spędzonych we wspólnocie.

Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje, że nowicjusze w czasie rocznego pobytu w nowicjacie, przygotowują się do złożenia pierwszej profesji zakonnej. W tym czasie poznają życie zakonne według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, doświadczają modlitwy i przyswajają wiedzę na temat pracy i charyzmatu Zgromadzenia. Nade wszystko jednak nowicjat jest czasem, w którym pogłębia się swoją znajomość z Bogiem i swoje życie duchowe. Wszystko to odbywa się pod kierunkiem mistrza nowicjatu.

www.swietykrzyz.pl

Wyższe Seminarium Duchowne

Klerycy przybywający na studia do Obry przez 6 lat rozeznają swoje powołanie i przygotowują się do pełnienia posługi kapłańskiej i misjonarskiej. Ich formacja, według wytycznych Kościoła, ma poczwórny wymiar: ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny. Proces formacji ma doprowadzić do tego, aby ukształtować ich na gorliwych kapłanów, którzy będą potrafili stawić czoło problemom współczesnego świata i prowadzić w nim dzieło ewangelizacji. Rytm życia seminaryjnego wyznaczają wykłady, modlitwa wspólna i prywatna, dni skupienia, coroczne rekolekcje, studium własne, pisanie pracy magisterskiej, nauka języków obcych, praca fizyczna w domu, parku i gospodarstwie, sport czy rozwijanie własnych zainteresowań, np. muzycznych. Zwieńczeniem formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej są różnego rodzaju zaangażowania pastoralne alumnów (rekolekcje szkolne, skauting, pielgrzymki, dom dziecka, hospicjum, akcje ewangelizacyjne, działalność powołaniowa etc.). Widocznymi owocami pracy formacyjnej w obrzańskim scholastykacie są składane co roku śluby wieczyste oraz święcenia kapłańskie. Od roku 1946 mury obrzańskiej Alma Mater opuściło ponad pół tysiąca kapłanów, których można spotkać na wszystkich kontynentach, a pomiędzy nimi 4 biskupów misyjnych: oo. Jacek Pyl i Radosław Zmitrowicz na Ukrainie, o. Wiesław Krótki w północnej Kanadzie i o. Jan Kot w Brazylii.

www.obra.oblaci.pl