Komentarz do Ewangelii dnia

23 maja 2024.

22 maja 2024

Potrzeba brać odpowiedzialność za to, co się mówi i czyni. Kapłan, działając „in persona Christi”, powtarzając słowa Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, oddaje się automatycznie do dyspozycji Kościoła. Natomiast każdy przyjmujący Eucharystię ma moralny obowiązek „zwrócić” to, co przyjmuje ze Stołu Pańskiego w postaci większej miłości w słowie i czynie. Kapłaństwo zarówno wynikające ze święceń, jak i powszechne jest współofiarowaniem siebie z Chrystusem. Miłość ofiarna to ofiara całopalna. Kiedy Bóg oddał nam siebie i my powinniśmy w ślad za Nim oddawać siebie Bogu. Tajemnica to wielka, ale tylko w miłości i przez miłość można ją przyjąć i nią żyć.

(S. Stasiak OMI)