OBLACJA: PORZUCIĆ DZIECIŃSTWO, BY STAWAĆ SIĘ LUDŹMI DOSKONAŁYMI W CHRYSTUSIE.

W dzień Wszystkich Świętych Eugeniusz nosił w sercu Piotra Auberta, który poświęcił się Panu poprzez wieczystą oblację.

Ten znak poko­ju i wszelkie łaski obcowania świętych dotarły daleko, przybędą i do was, tego jestem pewien, ponieważ poświęcenie, z jakiego wypływają, zostało ofiarowane nie tylko za obecnych, ale i za was. Najmłodszy z naszej dro­giej rodziny, dobry Pierre, dzisiaj kończy dzieciństwo, staje się dojrza­łym, doskonałym człowiekiem.

List do ojca Jeana Baptiste Mille, do ojców i braci w Billens, 1.11.1831, EO I, t. VIII, nr 406.

Kiedy święty Eugeniusz mówi o człowieku doskonałym, odwołuje się do listu do Efezjan, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa (Ef 4, 13). Oto cel pierwszej i ustawicznej formacji oblackiej. Piotr Aubert jako sławny misjonarz w Kanadzie ciągle żył swoją oblacją.