Śp. o. Ludwik Stryczek OMI (1958-2024)

W Garoua w północnym Kamerunie odszedł do Pana śp. o. Ludwik Józef Stryczek OMI. Przeżył 65 lat, w życiu zakonnym - 43, w Chrystusowym kapłaństwie - 37. Przez ostatnie lata był wikariuszem prowincjalnym Prowincji Kamerunu.

Urodził się 3 sierpnia 1958 roku w Pszczynie (archidiecezja katowicka). Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1980 roku. Cztery lata później złożył profesję wieczystą. Święcenia prezbiteratu otrzymał 14 czerwca 1986 roku w Obrze. Posługiwał jako wikariusz w Iławie następnie był socjuszem mistrza nowicjatu w Kodniu nad Bugiem. W 1989 roku otrzymał obediencję na misje do Kamerunu. Po usamodzielnieniu się misji w Kamerunie i stworzeniu jednej Prowincji Kameruńskiej został inkardynowany do nowej jurysdykcji. Od 2021 roku pełnił posługę wikariusza prowincjalnego Prowincji Kameruńskiej. Rezydował w Prokurze Misyjnej w Garoua.

Zmarł w nocy 14-15 kwietnia br. Prawdopodobną przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca.

Uroczystości pogrzebowe są ustalane.

R.I.P.

 


Komentarz do Ewangelii dnia

Pan Jezus „oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” (Łk 24,45). Uczniowie powinni być przepojeni głęboką i dokładną znajomością Pism, albowiem, jak mówi święty Hieronim: „Nieznajomość Pism jest nieznajomością Chrystusa”. Owo zrozumienie Słowa Bożego nie jest wiedzą, którą można zdobyć prywatnie, czy też w grupie swoich przyjaciół lub innej wspólnocie. Pan ujawnił sens Pism Kościołowi podczas spotkania we wspólnocie paschalnej, przewodzonej przez Piotra i innych Apostołów, którym Nauczyciel nakazał, by głosić nawrócenie w jego imię wszystkim narodom. Niemniej, żeby być świadkami autentycznego Chrystusa, uczniowie powinni przede wszystkim wiedzieć jak rozpoznać Jego Ciało naznaczone męką. Jeden z dawnych autorów przekazuje nam następujące zalecenie: „Każdy kto wie, iż Wielkanoc została poświęcona dla niego, musi pojąć, że jego życie zaczyna się, kiedy Jezus zmarł, aby nas zbawić?”. Ponadto apostoł powinien rozumnie pojmować Pisma, czytane w świetle Ducha prawdy, który został rozlany nad Kościołem. Panie Jezu, spraw prosimy, aby nasze serca rozpalone Twoim Słowem i spotkaniem z Tobą, odnalazły ukojenie w codziennych walkach duchowych. Amen!

(S. Stasiak OMI)


Mińsk: Przełożeni zakonni rozmawiali o zmianach ustawodawstwa państwowego

Omówienie zmian w ustawodawstwie państwowym i ich konsekwencji dla osób zakonnych stanowiło jeden z ważnych punktów Zgromadzenia Plenarnego Wyższych Przełożonych, Delegatów i Przedstawicieli Męskich i Żeńskich Instytutów oraz Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Białorusi. Odbyło się ono 11 kwietnia w Salezjańskim Centrum Młodzieżowym w Mińsku. W spotkaniu wzięli udział nuncjusz apostolski na Białorusi, abp Ante Jozić oraz odpowiedzialny za zakony w episkopacie Białorusi bp Aleksander Jaszewski SDB.

Opublikowana 5 stycznia b.r. nowelizacja ustawy „O wolności sumienia i organizacjach religijnych” zaostrza wymogi dotyczące tworzenia ogólnokrajowych lub lokalnych związków wyznaniowych oraz ułatwia władzom zamykanie, a nawet likwidację wspólnoty wyznaniowej.

O. Andrzej Juchniewicz OMI jest superiorem oblackiej Misji na Białorusi (zdj. P. Gomulak OMI)

Powodem likwidacji może być działalność „sprzeczna z głównymi kierunkami polityki wewnętrznej i zagranicznej Białorusi lub szkodliwa dla zdrowia Białorusinów”. Organizacje religijne muszą zostać ponownie zarejestrowane w ciągu roku od wejścia ustawy w życie. Ponowna rejestracja rozpocznie się latem 2024 r. i musi zakończyć się do początku stycznia 2025 r.

Aby zostać w pełni zarejestrowanym jako ogólnokrajowy związek wyznaniowy, musi w jego skład wchodzić co najmniej 15 wspólnot wyznaniowych z Mińska i wszystkich obwodów, a co najmniej jedna z nich musi istnieć dłużej niż 30 lat.

Ponadto „szefem lub założycielem organizacji religijnej, krajowej lub lokalnej, nie może być osoba z listy ekstremistów i terrorystów” – stwierdza projekt ustawy.

W porozumieniu z lokalnymi komitetami wykonawczymi organizacje religijne będą mogły tworzyć „domy dziecka, a także placówki zapewniające opiekę społeczną osobom starszym, niepełnosprawnym i osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych”. Jednakże angażowanie się w działalność polityczną, uczestnictwo w działalności partii politycznych i wspieranie ich jest dla nich zabronione.

Historyczna misja parafialna na Białorusi

Grupy religijne nie mogą używać żadnych symboli politycznych. Projektant ustawy stanowi także, że zakazana jest także działalność „skierowana przeciwko suwerenności Białorusi, systemowi konstytucyjnemu i harmonii społecznej” lub „dyskredytująca Białoruś, propagująca wojnę, wrogość, ekstremizm, poniżanie honoru i godności narodowej”.

Programy szkółek niedzielnych nie powinny zawierać „propagandy wojny, wrogości i ekstremizmu” ani być sprzeczne z „ideologią tradycyjnych wartości powszechnie uznawanych w państwie białoruskim” – czytamy w tekście.

O wspomnianych zmianach mówił zgromadzonym ks. kanonik Andriej Znoska, konsultant prawny białoruskiego episkopatu katolickiego. Odpowiadał także na pytania obecnych.

Podczas spotkania poruszono także aspekty realizowanego od dwóch lat projektu edukacyjnego mającego na celu wzmocnienie kompetencji osób konsekrowanych. O projekcie opowiedziała jedna z osób odpowiedzialnych za jego realizację, nakreślając jednocześnie perspektywy i możliwości jego dalszego rozwoju.

Przewodniczący konsulty wyższych przełożonych zakonnych o. Andrzej Juchniewicz OMI zakończył spotkanie przedstawieniem bieżących spraw.

(KAI)


Lublin: Konferencja "Duchowni Niezłomni"

W oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie odbyła się konferencja popularnonaukowa „Duchowni Niezłomni” poświęcona kapłanom-męczennikom XX wieku. Wśród prezentowanych postaci znalazł się Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI. Misjonarz oblat zginął za wiarę podczas Rzezi Wołyńskiej.

Dziedzictwo Ludwika Wrodarczyka OMI – męczennika na Wołyniu [WIDEO]

Trwa jego proces beatyfikacyjny.


Gorzów Wlkp: Świeccy stowarzyszeni z oblatami na rekolekcjach

W domu wielofunkcyjnym przy oblackiej wspólnocie zakonnej w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się rekolekcje dla świeckich stowarzyszonych z oblatami. Tematem refleksji są słowa: „Oblaci – ludzie Kościoła”. Nauki głosi o. dr hab. Sebastian Wiśniewski OMI z Warszawy. W spotkaniu uczestniczy wikariusz prowincjalny – o. Bartosz Madejski OMI oraz Koordynator Świeckich Stowarzyszonych i Stowarzyszeń na poziomie Zgromadzenia – Stefano Dominici. Do Gorzowa przyjechały osoby związane z oblacką posługą z Polski i Belgii.

„Oblaci nie istnieją bez ludzi i my nie istniejemy bez oblatów” [WIDEO]

W sumie w rekolekcjach uczestniczy przeszło czterdzieści osób. Potrwają do niedzieli. Oprócz konferencji i modlitwy uczestnicy maja okazję do zacieśniania więzów przyjaźni.

Zdjęcia w większym rozmiarze można zobaczyć poniżej:

(pg)


Komentarz do Ewangelii dnia

Bóg pojawia się w sposób nieoczekiwany dla naszej ludzkiej wyobraźni. Często nie potrafimy Go dostrzec, ponieważ inaczej postrzegamy świat, będąc w ciemności niewiary czy beznadziei. Prawdziwa wiara pozwala nie tylko patrzeć na Pana Jezusa, ale też patrzeć z punktu widzenia naszego Mistrza, Jego oczami: jest uczestnictwem w Jego sposobie widzenia. Zbawcza obecność Boga, szczególnie w znakach sakramentalnych, zabiera ludzki strach i potwierdza kierunek naszego działania i dążenia. Nigdy nie wolno nam tracić nadziei, pomimo ciemności i lęku, Pan Jezus zawsze przychodzi.

Chodząc po wodzie, Pan Jezus ukazuje swoje panowanie nad rzeczami stworzonymi. Ale możemy w tym także ujrzeć kwestię panowania nad złem, które tutaj przestawione jest jako wzburzone w ciemnościach morze. „Nie lękajcie się” (J 6,20), powiedział im wtedy Jezus. „Jam zwyciężył świat” (J 16,33), powie Apostołom w Wieczerniku. Ostatecznie to Pan Jezus jest tym, który powstawszy z grobu, mówi do kobiet przybyłym do pustego grobu wczesnym rankiem: „Nie lękajcie się”. A my dzięki świadectwu Apostołów wiemy o jego zwycięstwie nad wrogami człowieka, nad grzechem i nad śmiercią. I dlatego dziś Jego słowa wybrzmiewają w naszych sercach ze szczególną mocą, ponieważ są to słowa Tego, który żyje. Te same słowa, które Pan Jezus skierował do Piotra i do Apostołów powtórzył następca św. Piotra, św. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu: „Nie lękajcie się”. Było to wezwanie do otwarcia serc na istnienie Odkupiciela, abyśmy wraz z Nim nie lękali się zmagań z wrogami Chrystusa. Wobec słabości każdego z nas w doprowadzaniu ostatecznie do portu misji - zbawienia, które Pan nam powierza. Pociesza nas fakt i umacnia naszą wiarę to, że także Maria z Nazaretu, tak samo ludzka jak my, usłyszała od anioła te same słowa przed przyjęciem misji, jaką Pan przygotował dla Niej. Uczmy się zatem przyjmować zaproszenie Pana Jezusa każdego dnia, w każdych okolicznościach.

(S. Stasiak OMI)


Z listów św. Eugeniusza

DWIE GODZINY KU MOJEJ RADOŚCI PISZĘ NA CZTERY KRAŃCE ŚWIATA

Będąc zapracowanym biskupem w Marsylii, Eugeniusz był nieustannie zatrzymywany i musiał starać się aby znaleźć czas na wykonywanie tego, co najbardziej kochał, czyli na kontaktowanie się z członkami swojej rodziny oblackiej. Szczególnie troszczył się o pomyślność młodych oblatów, którzy rozpoczynali swoją posługę.

Eugeniusz cztery miesiące wcześniej wyświęcił o. Josepha Arnoux, i dostrzegł jego dobre cechy. Dał się poznać jako oddany misjonarz we Francji, a później w Prowincji Angielsko-Irlandzkiej.

Mój drogi i dobry o. Arnoux, jestem wam wdzięczny, że wybaczyliście mi moje milczenie i dostarczyliście mi jeszcze pociechy jednym z waszych listów, zanim wam odpisałem. Przygnieciony długami tego rodzaju co wy, odosobniłem się dzisiaj, podczas gdy wszyscy są na nieszporach, i oto dwie godziny ku mojej radości piszę na cztery krańce świata. Postanowiłem sobie was nie odkładać na jakiś inny dzień, ponieważ jesteście bliżej oraz wydaje mi się, że łatwo można spełnić swój obowiązek przy tak małej odległości. Doświadczenie poucza mnie, że często mam najszczerszą wolę, i w ten sposób moje dzieci, które oczekują na moją odpowiedź, wystawiam na pokusę oskarżania mnie o zaniedbanie. Ojciec nie jest zdolny do takiej niesprawiedliwości. Powinienem bardziej pospieszyć się, aby okazać wam dowód mojej wdzięczności za waszą dobrą pamięć i moją czułą miłość do was.

List do o. Josepha Arnoux, 20.08.1848, w: PO I, t. X, nr 985.

 

Eugeniusz, będąc ojcem swojej zakonnej rodziny, napisał:

Łączność ojca z wieloma dziećmi... jest jednym z najprzyjemniejszych zajęć w moim życiu.

W swoich listach wyrażał to, co opisał Russell M. Nelson: "Nie, nasze dzieci nie należą do nas. Naszym przywilejem jako rodziców jest kochać je, prowadzić i pozwolić im odejść".

(tł. R. Tyczyński OMI)


Komentarz do Ewangelii dnia

Zaufanie i zawierzenie Bogu. Zdanie się na Jego Opatrzność, a nie na ludzkie kalkulacje i ludzką przezorność. Nasz Mistrz oczekuje od nas, swoich uczniów, większego zaufania. Otwarcia na „asekuracje” - wparcie Boga w naszym życiu. Obserwując owe “znaki czasu”, nie chcemy bierności, lenistwa, gnuśności z braku walki, ale nadziei; Pan Jezus, aby uczynić cud, chce zaangażowania Apostołów i hojności chłopca oddającego pięć chlebów i dwie ryby. W ten sposób Pan Jezus buduje naszą wiarę, posłuszeństwo i odwagę, nawet jeśli nie od razu dostrzegamy owoce tej pracy, tak jak rolnik nie widzi wschodzącego ziarna od razu po zasiewie. „Tak więc - wiara, bez pozwalania na to, aby opanowywało nas zniechęcenie; nie ograniczajmy się do czysto ludzkich kalkulacji. Żeby pokonać przeszkody, trzeba zacząć od pracy, poświęcając się całkowicie swoim zadaniom, aby sam wysiłek prowadził nas do przecierania nowych szlaków” (święty Josemaría). „Trudności, jakie na początku tego nowego tysiąclecia pojawiają się na światowym horyzoncie, skłaniają nas, by uznać, że nadzieję na mniej mroczną przyszłość może w nas wzbudzić jedynie interwencja z Wysoka” (św. Jan Paweł II). Zaufajmy Panu już dziś, nie bójmy się podejmować wyzwań codzienności, Bóg jest z nami. On zwyciężył ten świat. On nam daje swego Ducha. Pozwólmy ogarnąć się Jego łaskom.

(S. Stasiak OMI/zdj. ks. M. Rosik)


Kokotek: Finał XXII Olimpiady Znajomości Afryki

11 kwietnia 2024 roku w Oblackim Centrum Młodzieży Niniwa w Kokotku odbył się finał XXII Olimpiady Znajomości Afryki – informuje misyjne.pl

Do Kokotka przyjechało 75 finalistów reprezentujących wszystkie województwa. W czwartek pisali finałowy test, którego wyniki zostały ogłoszone tego samego dnia. Test dotyczył: antropologii, historii, politologii, misjologii, przyrody oraz geografii Afryki. Finał trwał 90 minut, a test, który rozwiązywali uczestnicy składał się z 70 pytań wielokrotnego wyboru. Wśród laureatów znalazło się 15 uczniów, którzy w finale osiągnęli najlepsze wyniki.

o. prof. Jarosław Różański OMI z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zdj. M. Jóźwiak/misyjne.pl)

W tym roku na podium stanęli:

1. Miłosz Podyma – ZSO im. S Żeromskiego III LO w Bielsku-Białej / Sara Gayane Dziarnowska – XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie.

3. Patrycja Marek – Zespół Szkół im. Wincentego  Witosa w Suchej Beskidzkiej

o. dr hab. Marcin Wrzos OMI z laureatami, którzy otrzymali największą liczbę punktów (zdj. M. Jóźwiak/misyjne.pl)
Pełne wyniki finału XXII Olimpiady Znajomości Afryki

Finaliści podkreślali, że towarzyszy im stres. Temat Olimpiady jest przecież bardzo szeroki i trudno przewidzieć jakie pytania znajdą się w teście. Niektórzy z nich zaznaczali jednak, że przystąpienie do Olimpiady wynika z ich wieloletniego fascynowania się Czarnym Kontynentem.

Dla mnie Afryka to przede wszystkim zainteresowanie, które mam od dzieciństwa. Olimpiada, udział w niej i szansa na indeks na uczelnię to coś dodatkowego. Przygotowując się do dzisiejszego finału, odkryłam kolejne elementy tego kontynentu, który tak bardzo mnie fascynuje – mówi jedna z finalistek XXII Olimpiady Znajomości Afryki.

Olimpiada Znajomości Afryki jest trójnostopniowa:

– eliminacje pierwszego stopnia (szkolne) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki z przedmiotów takich jak: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia;

– eliminacje drugiego stopnia (okręgowe) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki z następujących przedmiotów: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia;

– eliminacje centralne (ogólnopolskie) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wskazany w programie Olimpiady Znajomości Afryki.

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Katedra Misjologii WT), a przewodniczącym komitetu głównego olimpiady jest – o. prof. Jarosław Różański OMI. Do komitetu naukowego należą wybitni afrykaniści i misjolodzy z Europy i Afryki: dr Jean Claude Angoula CSSP (Centre Saint Augustin de Dakar, Senegal), dr Lucjan Buchalik (MMŻ), prof. UKSW Dominika Gardzińska-Żukowska, dr Jacek Górka OFM (Jordan University College, Tanzania), prof. UKSW Wojciech Kluj OMI, dr hab. Jacek Łapott (US), dr Małgorzata Madej (Prodoteo), dr Katarzyna Mich (Instytut Mazenodianum), ks. prof. Faustin Nyombayire (UTAB, Rwanda), prof. Jacek Pawlik SVD (UWM), prof. UPH Robert Piętek, dr Kinga Puchała (Instytut Mazenodianum), dr Marek Rostkowski OMI (Instytut Mazenodianum), dr Constantine Rupiny (Uganda), dr Darek Skonieczko (PME), dr Kazimierz Szymczycha SVD (KEP ds. Misji), prof. UKSW Tomasz Szyszka SVD, dr hab. Marcin Wrzos OMI (Instytut Mazenodianum) i prof. Maciej Ząbek (UW).

Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na prestiżowe uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. W tegorocznej edycji olimpiady wzięli udział uczniowie z ponad 1400 szkół średnich.


Słowacja: Wróciła do swojego liceum jako siostra zakonna

Siostra Melánia Magdová OMI przygotowuje się do profesji wieczystej w Zgromadzeniu Misjonarek Oblatek Maryi Niepokalanej. Podczas okresu wielkanocnego miała okazję przyjechać do Słowacji. Odwiedziła szkołę podstawową i liceum, do których uczęszczała podczas nauki szkolnej. Na lekcjach religii podzieliła się doświadczeniem posługi misyjnej w Peru i Maroku oraz drogą rozeznawania powołania zakonnego.

Melania jest rodowitą Krompaszanką, absolwentką naszego liceum (1995-1999). Opowiadała uczniom o swoich doświadczeniach i przeżyciach, jakie towarzyszyły jej na misjach w Maroku i Peru, a także w nauczaniu języka hiszpańskiego oraz w pracy z najuboższymi i w więzieniach – napisano na profilu społecznościowym szkoły w Krompachach.

Misjonarki Oblatki Maryi Niepokalanej – w 1997 roku dziewięć kandydatek zaczęło życie wspólnotowe w Pozuelo w Hiszpanii, dając początek oblatkom Maryi Niepokalanej. Zaczęły od rozważania konstytucji oblatów, przeredagowując je na potrzeby wspólnoty żeńskiej oraz wyboru spośród siebie przełożonej. Dzień rozpoczynały wspólną modlitwą, po czym każda udawała się na uczelnię na studia. Po nauce siostry oddawały się pracy w domu rekolekcyjnym, katechizowaniu dzieci i młodzieży w parafii. Dzień kończył się Eucharystią w miejscowej wspólnocie oblackiej. Rok później nowe zgromadzenie uzyskało aprobatę Kościoła.

Więcej o Misjonarkach Oblatkach Maryi Niepokalanej można znaleźć TUTAJ

(pg/zdj. Maurerka Krompachy)