Komentarz do Ewangelii dnia

Cała noc spędzona na modlitwie przez naszego Zbawiciela wskazuje nam, jak trzeba postępować przed wszelkimi życiowymi działaniami, decyzjami, czy też jak w tym wypadku, wyborami. Pan Jezus po długiej całonocnej modlitwie dokonuje wyboru najbliższych współpracowników spośród wielkiej grupy uczniów. Grupa specjalna - Apostołowie. Ogromna rzesza wsłuchanych i wpatrzonych w Pana Jezusa uczniów doświadczała Jego mocy uzdrowienia ze swoich chorób i różnych dolegliwości. Wielu także dręczonych przez duchy nieczyste zostawało uwolnionych. Poprzez dotknięcie Pana Jezusa, ludzie doznawali cudów uzdrowień i uwolnień. Jezus przywraca ludziom ich godność. Panie, i dziś dotknij naszych oczu, abyśmy przejrzeli, dotknij naszych uszu, abyśmy usłyszeli i dotknij naszych warg, abyśmy przemówili. Dotknij, o Panie, naszych serc, abyśmy nawróceni, żyli tylko dla Ciebie.

(zdj. cathopic)


Prokura Misyjna i oblat pracujący w Kamerunie - nagrodzeni medalami

Kapituła medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” pod przewodnictwem bp Andrzeja Jeża przyznała odznaczenia w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”.

W kategorii „za zasługi w misyjnym dziele Kościoła” nagrodzono m.in. o. Alojzego Chrószcza OMI. W 1978 r. wyjechał na misje do Kamerunu. Pracował w Guider, Mandama, Bibemi, Garigombo-Ngoundi i Youkadouma. Obecnie pracuje w Figuil. Od lat organizuje budowę szkół, przedszkoli i szpitali. Wybudował 8 szkół podstawowych, 10 przedszkoli, 25 studni głębinowych oraz 25 kaplic i kościołów w różnych regionach Kamerunu, (głównie dla Pigmejów we wschodniej części kraju). Obecnie pracuje nad wydaniem ksiąg liturgicznych i Mszału w języku gidarskim. Angażuje się w pomoc medyczną dla Kameruńczyków. Jest osoba bardzo aktywną. Chętnie udziela wywiadów, dzieli się materiałami z misji.

W kategorii „pomoc finansowa i materialna misjom” kapituła nagrodziła m.in. Prokurę Misyjną Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN w Poznaniu, która od ponad 50 lat szerzy ideę misji i wspiera oblacką ewangelizację misyjną, przede wszystkim tam, gdzie są polscy misjonarze. Dzięki pomocy Przyjaciół Misji wspiera misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ojcowie z Prokury szerzą ideę misyjną poprzez animację, rekolekcje, warsztaty dla animatorów i młodzieży, prelekcje, kazania, spotkania, współpracę z organizacjami kościelnymi, opiekę nad chorymi misjonarzami w kraju. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powstały liczne grupy modlitewne i wspierające materialnie misje. Od 1970 r. Prokura pomaga misjonarzom w Kamerunie wysyłając kontenery i paczki. Potem pomagano także na Madagaskarze, a nawet na Sri Lance. Oprócz żywności przekazywano odzież, szaty liturgiczne, sprzęty liturgiczne, dzwony i pomoc medyczną. Prokura wspomaga misje finansowo. Obecnie obszar udzielanej pomocy poszerzył się o Ukrainę, Białoruś, Turkmenistan, kraje Ameryki Łacińskiej i Rosję. Prokura przekazuje misjonarzom intencje mszalne oraz troszczy się o chorych i przyjeżdżających na urlopy. Wspólnota Przyjaciół Misji liczy obecnie ponad 40 tys. członków w Polsce i krajach europejskich. Wspólnoty istnieją w 50 parafiach.

Jak wybitnie zasłużona dla misji nagrodę otrzymała także Sekcja Misjologii Wydziału Teologii UKSW. Wykładowcy od wielu lat bezpośrednio, aktywnie i ofiarnie uczestniczą w animacji i formacji misyjnej. Współtworzą czasopismo „Lumen gentium. Zeszyty misjologiczne” oraz redagują artykuły do „Misje dzisiaj”. Prowadzą zajęcia i wykłady w Szkole Animacji Misyjnej, podczas grudniowej sesji misjologicznej i czuwania PUM na Jasnej Górze, w czasie jesiennych spotkań PDM i innych środowisk misyjnych. Organizują sesje naukowe i sympozja misjologiczne na UKSW. Uczestniczą  w międzynarodowym projekcie formacji misyjnej on-line. Angażują się w formację misyjną seminarzystów i osób konsekrowanych oraz konsolidację środowisk służących dziełu misyjnemu Kościoła w Polsce.

(misyjne.pl)


Świeccy stowarzyszeni z oblatami spotkali się w Obrze

W obrzańskim klasztorze spotkali się świeccy pragnący żyć charyzmatem oblackim. Podczas spotkania podsumowano zakończony II Kongres Świeckich Stowarzyszonych z Oblatami. Dla regionu europejskiego wydarzenie odbyło się w Lublińcu-Kokotku. W słowie skierowanym do uczestników o. Paweł Zając OMI przywołał słowa Słownika Wartości Oblackich:

Oblaci i świeccy stowarzyszeni przyznają, że potrzebują się wzajemnie; relację wzajemności przeżywają w otwartości, zaufaniu i poszanowaniu powołania każdego. Każdy zgłębia charyzmat Eugeniusza de Mazenoda stosownie do swego specyficznego powołania i ubogaca innych swymi odkryciami i doświadczeniami. Oblaci i stowarzyszeni świeccy uzupełniają się we wzajemnym wzroście. (…)  Są to ludzie modlitwy. Świadomi swego ubóstwa wobec Boga i wobec innych, żyją solidarnie z ludźmi w swym środowisku.

Obok zwiedzania obrzańskiego klasztoru uczestnicy spotkania pochylali się nad publikacją modlitewnika dla świeckich stowarzyszonych z oblatami. Następne spotkanie planowane jest w Łebie.

(pg)


27 października 2022

DLA BISKUPA TE DNI ZAKOŃCZENIA MISJI SĄ PIĘKNE!

Biskup Eugeniusz wprowadził również praktykę misji ludowych głoszonych regularnie w parafiach swojej diecezji. Zawsze starał się być obecny na uroczystościach zakończenia misji, by sprawować różne sakramenty. Tak jedną z nich opisuje w swoim dzienniku.

[Zakończenie misji w St-Antoine]. Dla biskupa te dni zakończenia misji są piękne! Niech okazuje mi się wdzięczność, że nigdy nie odmawiam, aby tam się udać. Widok pojednanej z Bogiem parafii, przyjęcie z rąk swojego pasterza Ciała Jezusa Chrystusa, skierowanie budujących słów do tej cząstki mojej trzody, wyplenienie w ten sposób istotnego obowiązku nauczania nałożonego na biskupów, udzielanie bierzmowania mężczyznom, którzy inaczej by do niego nie przystąpili, to pociecha, która wynagradza każde zmęczenie. Uważałbym, że ciężko grzeszę, gdy, mogąc tak łatwo udzielić Ducha Świętego i czynić doskonałych chrześcijan, z błahych powodów rezygnować, aby spełnić pragnienia powierzonych mi dusz.

Dziennik, 22.03.1846, w: PO I, t. XXI.

 


Komentarz do Ewangelii dnia

Świadectwo Pana Jezusa jest klarowne. On to uczy nas, swoich uczniów, jak należy postępować w głoszeniu Dobrej Nowiny. Nie poddawać się zniechęceniu, czy też namowom innych do zaprzestania działalności na rzecz Królestwa Bożego. Do nie poddawania się presji publicznych debat i opinii. Bardziej wymagać od siebie samodyscypliny i samozaparcia się, aby do końca wytrwać na drodze przepowiadania i ogłaszania Bożego Królestwa. Bóg w Jezusie określił nam, wybranym z tego świata, że niejednokrotnie pragnął i obecnie pragnie wszystkich ludzi poprowadzić ku prawdziwym radościom, do swojego Królestwa. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko podjąć to wyzwanie. Pójść śladami Mistrza, wyruszyć w drogę do domu Ojca. Być zawsze z Nim i przezwyciężać nasz egoizm, który zabija w nas ducha proroczego. „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja”.

(zdj. pixabay)


Obra: Spotkanie superiorów, proboszczów i ekonomów

W klasztorze w Obrze trwa dwudniowe spotkanie superiorów, proboszczów i ekonomów. W dniu dzisiejszym uczestnicy wysłuchali relacji prowincjała z zakończonej 37. Kapituły Generalnej. Treść jest o tyle ważna, że jednym z zadań przełożonych jest animowanie lokalnej wspólnoty. Popołudniu odbyły się dwa cykle spotkań z ekonomem prowincjalnym. Czwartkowe spotkania będą miały wymiar związany z zarządzaniem dobrami doczesnymi. Za funkcjonowanie klasztorów odpowiedzialni są superiorowie, a w ich imieniu praktycznie dbają o to ekonomowie. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.: optymalizacja kosztów mediów energetycznych czy kwestie prawne związane z codziennym funkcjonowaniem klasztorów i parafii. Po zakończeniu spotkania superiorów i ekonomów, dodatkowy oddzielny panel rozpoczną proboszczowie.

(pg/zdj. Sebastian Łuszczki OMI)


Katowice: Muzyka klasyczna i operowa u oblatów

Oblacka parafia na Koszutce w Katowicach we współpracy z Miejskim Domem Kultury „Koszutka” zorganizowała wieczór z muzyka klasyczną. Zgromadzeni w świątyni mogli usłyszeć dzieła Bacha, Mozarta, Moniuszki i Czajkowskiego. Arie oratoryjne i operowe wykonali: Zbigniew Wunsch – śpiewak i solista Opery Śląskiej w Bytomiu oraz Larisa Czaban (akompaniament) – związana m.in. z Operą Śląską i Teatrem Wielkim w Łodzi. Koncert został zorganizowany w ramach inicjatywy lokalnej.

(pg/zdj. OMI Katowice)


26 października 2022

TO UCZUCIE ZAWSZE MI TOWARZYSZY, GDY NIOSĘ NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT.

Biskup Eugeniusz wyraża swoją osobistą pobożność eucharystyczną podczas adoracji w jednym ze swoich kościołów.

Z największą możliwą gorliwością, recytując psalmy i kantyki, poddałem się pewnemu rodzajowi synowskiego zaufania, aby dobrego Mistrza prosić o pozwolenie, bym na wieki nie był od Niego oddzielony w wieczności. Wydawało mi to niemożliwe, że mając oznaki szczęścia, aby Go ujrzeć, aby Go kontemplować z tak bliska, aby Go złożyć na moim łonie, aby Go adorować, wywiązując się samemu z tego obowiązku, mówię, że wydawało mi się to niemożliwe, gdyby nie udzielił mi łaski, abym Go naśladował i posiadł na całą wieczność. Myśl o moich grzechach mnie przerażała, ale w tych cennych chwilach wydaje mi się, że miłosierdzie mojego Zbawiciela pochłania wszelki strach i przerażenie, a w moim sercu jest miejsce jedynie na zaufanie i miłość. To uczucie zawsze mi towarzyszy, gdy niosę Najświętszy Sakrament.