19 października 2022

ODKRYJĄ, JAK WIELKIEMU DOBRU SŁUŻĄ.

Misyjne Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wiary opierało się na dobroczyńcach i corocznych zbiórkach w parafiach, aby zebrać pieniądze na misje. Ważną częścią zbierania środków jest publikacja sprawozdań z misji w ich periodyku "Annales", aby dobroczyńcy mogli być zaangażowani w dzieła, które wspierają. Eugeniusz wysyłał regularne raporty do "Annales".

Otrzymałem niedawno wiadomości z naszych misji w Ameryce. Ojcowie wysłani w region Rivière-Rouge i Zatoki Hudsona opuścili Montreal na początku lipca, 45 dni spędzili w podróży i przybędą do swych misji w połowie sierpnia. Nie mamy jeszcze wiadomości o ich misji, komunikacja między tym niecywilizowanym krajem a resztą Ameryki Północnej jest dość słaba. Ze swej apostolskiej wyprawy powrócili już misjonarze, którzy w sezonie letnim ewangelizowali ludy osiadłe na kresach Kanady. Przygotowują oni sprawozdanie z misji i wkrótce je otrzymamy. Z przyjemnością prześlę wam interesujące fragmenty, byście mogli je zamieścić w „Kronikach” ku zbudowaniu czytelników, którzy odkryją, jak wielkiemu dobru służą członkowie Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

List do Rady Głównej południowej Francji do Misyjnego Stowarzyszenia Rozkrzewiania Wiary, 27.10.1845, w: PO I, t. V, nr 96.

W wielu prowincjach mamy kroniki mazenodowskie a także naszą stronę internetową, na której dzielimy się naszymi misyjnymi wiadomościami z całego świata: https://www.omiworld.org/fr/nouvelles/

 


Komentarz do Ewangelii dnia

Jak ważna jest wierność powołaniu. Tylko wtedy tak naprawdę człowiek jest i będzie szczęśliwy. Problem może stanowić i często tak bywa, nierozeznanie powołania. Zbyt często w pośpiechu, bez wyciszenia, bez zdystansowania do otoczenia, nie da się dobrze rozeznać. W ten sposób traci się energię na wszystko inne, tylko nie na to, co ma stanowić fundament naszych decyzji i wyborów. Od fundamentu właściwie zaczyna się każdą budowlę. Na nim ma opierać się wszystko, co będzie powstawało. Fundamentem ma być w sytuacji rozeznawania cisza. To w ciszy „rodzi się” mądrość i powstają mądre wybory i decyzje. Powołani do służby we wspólnocie i dla wspólnoty, bez kontaktu i relacji ze Stwórcą, nie będą w stanie poradzić sobie ze swoimi słabościami, względami ludzkimi, czy też kompleksami. Panie Jezu, pomóż nam lepiej poznawać wolę Ojca i jak najlepiej ją wypełniać. Każdego dnia mocniej i pewniej realizować na naszej drodze życia wezwanie do bycia szczęśliwymi, czyli świętymi w domu Ojca.

(zdj. Pixabay)


Orędzie Ojca Świętego na Niedzielę Misyjną 2022

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8)

Drodzy Bracia i Siostry!

Są to słowa z ostatniej rozmowy Jezusa zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opisanej w Dziejach Apostolskich: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (1,8). Jest to również temat Światowego Dnia Misyjnego 2022 r., który jak zawsze pomaga nam przeżywać fakt, że Kościół ze swej natury jest misyjny. W tym roku daje nam on okazję do upamiętnienia kilku ważnych rocznic w życiu i misji Kościoła: 400-lecia ustanowienia Kongregacji Propaganda Fide — dziś ds. Ewangelizacji Narodów — oraz 200. rocznicy powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które wraz z Dziełem Misyjnym Dzieci i Dziełem św. Piotra Apostoła sto lat temu uzyskało miano „papieskiego”.

Zastanówmy się nad tymi trzema kluczowymi wyrażeniami, które streszczają trzy podstawy życia i misji uczniów: „Będziecie moimi świadkami”, „aż po krańce ziemi” i „otrzymacie moc Ducha Świętego”.

„Będziecie moimi świadkami” - Powołanie wszystkich chrześcijan do świadczenia o Chrystusie

Jest to punkt centralny, istota nauczania Jezusa, skierowanego do uczniów, odnośnie do ich misji w świecie. Wszyscy uczniowie będą świadkami Jezusa dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymają — zostaną nimi ustanowieni przez łaskę. Gdziekolwiek pójdą, gdziekolwiek by byli. Tak jak Chrystus jest pierwszym posłanym, to znaczy misjonarzem Ojca (por. J 20,21) i Jego „wiernym świadkiem” (por. Ap 1,5), tak też każdy chrześcijanin jest powołany do bycia misjonarzem i świadkiem Chrystusa. A Kościół, będący wspólnotą uczniów Chrystusa, nie ma innej misji, jak tylko ewangelizowanie świata, dając świadectwo o Chrystusie. Tożsamość Kościoła polega na ewangelizowaniu.

Bardziej dogłębna ponowna lektura całości wyjaśnia pewne aspekty, które są zawsze istotne dla misji powierzonej przez Chrystusa swoim uczniom: „Będziecie moimi świadkami”. Forma liczby mnogiej podkreśla wspólnotowo-eklezjalny charakter misyjnego powołania uczniów. Każdy ochrzczony jest powołany do misji w Kościele i z mandatu Kościoła - misja jest więc realizowana razem, a nie indywidualnie, w komunii ze wspólnotą kościelną, a nie z własnej inicjatywy. I nawet jeśli ktoś w jakiejś szczególnej sytuacji sam wypełnia misję ewangelizacyjną, to wypełnia ją i powinien ją zawsze wypełniać w komunii z Kościołem, który go posłał. Jak uczył św. Paweł VI w adhortacji apostolskiej "Evangelii nuntiandi", dokumencie, który jest mi bardzo bliski:

Dzieło ewangelizacji nie jest niczyim aktem osobistym i samotnym, ale całkowicie kościelnym. Dlatego, kiedy choćby najpospolitszy kaznodzieja, katechista czy duszpasterz, w jak najbardziej odległym kraju, głosi Ewangelię, gromadzi swą małą wspólnotę, udziela sakramentów, choćby był sam, wykonuje akt Kościoła, a jego dzieło zapewne łączy się z działalnością ewangelizacyjną całego Kościoła, nie tylko przez więzy "instytucjonalne", ale także przez więzy niewidzialne i przez ukryte zakorzenienie w łasce niebieskiej (n. 60).

Nie przypadkiem bowiem Pan Jezus posyłał swoich uczniów na misje po dwóch. Świadectwo chrześcijan o Chrystusie ma przede wszystkim charakter wspólnotowy. Stąd wynika zasadnicze znaczenie obecności wspólnoty, choćby małej, w wypełnianiu misji.

Po drugie, uczniowie są wezwani do przeżywania swojego osobistego życia w kluczu misji - są posłani przez Jezusa do świata nie tylko po to, by wypełniać misję, ale przede wszystkim, by żyć misją, która została im powierzona; nie tylko po to, aby dawać świadectwo, ale przede wszystkim, aby być świadkami Chrystusa. Jak mówi apostoł Paweł w prawdziwie poruszających słowach: „Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele” (2 Kor 4,10). Istotą misji jest dawanie świadectwa o Chrystusie, to znaczy o Jego życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu ze względu na Jego miłość do Ojca i do rodzaju ludzkiego. To nie przypadek, że apostołowie szukali następcy Judasza wśród tych, którzy, tak jak oni, byli świadkami Jego zmartwychwstania (por. Dz 1,22). To Chrystus, i to Chrystus zmartwychwstały, jest tym, o którym musimy świadczyć i którego życie musimy dzielić. Misjonarze Chrystusa nie są posyłani, aby przekazywać siebie samych, aby popisywać się swoimi zaletami, zdolnościami przekonywania czy umiejętnościami kierowniczymi. Mają natomiast najwyższy zaszczyt ofiarowania Chrystusa słowem i czynem, głosząc wszystkim Dobrą Nowinę o Jego zbawieniu z radością i szczerością, tak jak pierwsi apostołowie.

Dlatego, w ostatecznym rozrachunku, prawdziwym świadkiem jest „męczennik”, ten, kto oddaje swoje życie za Chrystusa, odwzajemniając dar, którym On uczynił dla nas siebie samego.

Pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać (Evangelii gaudium, 264).

Wreszcie stale aktualne jest spostrzeżenie św. Pawła VI na temat świadectwa chrześcijańskiego: „Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (Evangelii nuntiandi, 41). Dlatego fundamentalne znaczenie dla przekazu wiary ma świadectwo ewangelicznego życia chrześcijan. Z drugiej strony, zadanie głoszenia Jego osoby i Jego orędzia pozostaje tak samo konieczne. Zresztą sam Paweł VI mówi dalej: „Tak, przepowiadanie, owo ustne głoszenie orędzia jest zawsze jak najbardziej potrzebne. [...] Słowo zawsze posiada swą wyższość i skuteczność, zwłaszcza gdy niesie z sobą moc Bożą. Z tego powodu i w naszych czasach zachowuje swą aktualność Pawłowe: "Wiara ze słuchania" (Rz 10,17): słowo usłyszane prowadzi do wierzenia” (tamże, 42).

W ewangelizacji zatem przykład życia chrześcijańskiego i głoszenie Chrystusa idą w parze. Jedno służy drugiemu. Są to dwa płuca, którymi każda wspólnota musi oddychać, aby być misyjna. To pełne, konsekwentne i radosne świadectwo o Chrystusie będzie z pewnością siłą przyciągającą dla rozwoju Kościoła także w trzecim tysiącleciu. Dlatego zachęcam wszystkich do odzyskania odwagi, szczerości, owej parezji pierwszych chrześcijan, aby dawać świadectwo o Chrystusie słowem i czynem, w każdej dziedzinie życia.

„Aż po krańce ziemi” — Odwieczna aktualność misji powszechnej ewangelizacji

Zachęcając uczniów do bycia Jego świadkami, zmartwychwstały Pan zapowiada, gdzie są posłani: „w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Bardzo jasno wyłania się tutaj powszechny charakter misji uczniów. Podkreślono „odśrodkowy” ruch geograficzny, niemal w koncentrycznych kręgach, od Jerozolimy, uważanej przez tradycję żydowską za centrum świata, do Judei i Samarii, i aż po „krańce ziemi”. Nie są posłani, aby uprawiać prozelityzm, ale by głosić. Chrześcijanin nie uprawia prozelityzmu. Dzieje Apostolskie mówią nam o tym ruchu misyjnym - dają nam piękny obraz Kościoła, który „wychodzi”, aby wypełnić swoje powołanie do dawania świadectwa o Chrystusie Panu, kierowany Bożą Opatrznością poprzez konkretne okoliczności życia. Istotnie, pierwsi chrześcijanie byli prześladowani w Jerozolimie, dlatego rozproszyli się w Judei i Samarii i wszędzie dawali świadectwo o Chrystusie (por. Dz 8,1.4).

Coś podobnego wciąż dzieje się w naszych czasach. Z powodu prześladowań religijnych oraz sytuacji wojny i przemocy, wielu chrześcijan jest zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny do innych krajów. Jesteśmy wdzięczni tym braciom i siostrom, którzy nie zamykają się w cierpieniu, ale dają świadectwo o Chrystusie i Bożej miłości w krajach, które ich przyjmują. Do tego zachęcał ich św. Paweł VI, mając na uwadze „obowiązek i zadanie emigrantów w tych krajach; które ich przyjęły w gościnę” (Evangelii nuntiandi, 21). Rzeczywiście, coraz częściej doświadczamy, jak obecność wiernych różnych narodowości wzbogaca oblicze parafii i czyni je bardziej powszechnymi, bardziej katolickimi. Zatem duszpasterstwo migrantów jest działalnością misyjną, której nie należy zaniedbywać, a która może również pomóc miejscowym wiernym w ponownym odkryciu radości wiary chrześcijańskiej, którą otrzymali.

Wskazanie „aż po krańce ziemi” powinno uczniom Jezusa każdego czasu stawiać pytanie i powinno ich zawsze przynaglać, by wychodzili poza tradycyjne miejsca, aby dawać o Nim świadectwo. Pomimo wszelkich udogodnień, jakie niesie ze sobą postęp nowoczesności, istnieją dziś jeszcze obszary geograficzne, do których nie dotarli jeszcze misyjni świadkowie Chrystusa z Dobrą Nowiną o Jego miłości. Z drugiej strony, żadna ludzka rzeczywistość nie może być obca uwadze uczniów Chrystusa w ich misji. Kościół Chrystusowy był, jest i będzie zawsze „wychodzący” ku nowym horyzontom geograficznym, społecznym i egzystencjalnym, ku miejscom i ludzkim sytuacjom „granicznym”, aby dawać świadectwo o Chrystusie i Jego miłości do wszystkich ludzi, każdego narodu, wszystkich kultur i wszystkich stanów społecznych. W tym sensie misja będzie zawsze także "missio ad gentes", jak nauczał nas Sobór Watykański II, ponieważ Kościół zawsze będzie musiał wychodzić poza swoje granice, aby wszystkim świadczyć o miłości Chrystusa. W związku tym pragnę przypomnieć i podziękować wielu misjonarzom, którzy poświęcili swoje życie, aby wyjść „poza”, ucieleśniając miłość Chrystusa do wielu braci i sióstr, których spotkali.

„Otrzymacie moc Ducha Świętego” — Zawsze dać się umacniać i prowadzić Duchowi Świętemu

Zapowiadając uczniom ich misję bycia Jego świadkami, Chrystus zmartwychwstały obiecał również łaskę w związku z tak wielką odpowiedzialnością: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8). Rzeczywiście, zgodnie z opisem Dziejów Apostolskich, właśnie po zstąpieniu Ducha Świętego na uczniów Jezusa miało miejsce pierwsze świadectwo o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, poprzez kerygmatyczne głoszenie, tak zwane przemówienie misyjne św. Piotra do mieszkańców Jerozolimy. Tak rozpoczęła się era ewangelizacji świata przez uczniów Jezusa, którzy wcześniej byli słabi, zalęknieni, zamknięci. Umocnił ich Duch Święty, dał im odwagę i mądrość, aby przed wszystkimi świadczyli o Chrystusie.

Tak jak „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12,3), tak też żaden chrześcijanin nie może dawać pełnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie Panu bez natchnienia i pomocy Ducha Świętego. Dlatego każdy uczeń, misjonarz Chrystusa, jest wezwany do uznania fundamentalnego znaczenia działania Ducha Świętego, do życia z Nim w codzienności oraz do nieustannego czerpania od Niego siły i natchnienia. Co więcej, właśnie wtedy, gdy czujemy się znużeni, pozbawieni motywacji, zagubieni, pamiętajmy, aby zwrócić się w modlitwie do Ducha Świętego, która - chciałbym to jeszcze raz podkreślić - odgrywa fundamentalną rolę w życiu misyjnym, by dać się pokrzepić i umocnić Jemu, będącemu niewyczerpanym Bożym źródłem nowej energii i radości dzielenia się życiem Chrystusa z innymi.

Otrzymanie radości Ducha jest łaską. I jest to jedyna siła, jaką możemy mieć, aby głosić Ewangelię, by wyznawać wiarę w Pana” (przesłanie do Papieskich Dzieł Misyjnych, 21 maja 2020).

Tak więc to Duch Święty jest prawdziwym protagonistą misji - to On daje właściwe słowo we właściwym czasie i we właściwy sposób.

Właśnie w świetle działania Ducha Świętego chcemy również odczytać rocznice misyjne obecnego 2022 roku. Utworzenie Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, w 1622 roku, było podyktowane pragnieniem wspierania polecenia misyjnego na nowych terytoriach. Była to opatrznościowa intuicja! Kongregacja okazała się kluczowa dla uczynienia misji ewangelizacyjnej Kościoła prawdziwie taką, to znaczy niezależną od ingerencji mocarstw światowych, aby ustanowić te Kościoły lokalne, które dziś wykazują jakże wielką żywotność. Miejmy nadzieję, że podobnie jak w minionych czterech wiekach, Kongregacja, ze światłem i z mocą Ducha Świętego, będzie kontynuowała i intensyfikowała swoją pracę w zakresie koordynowania, organizowania i ożywiania działalności misyjnej Kościoła.

Ten sam Duch, który prowadzi Kościół powszechny, inspiruje także zwyczajnych mężczyzn i kobiety do nadzwyczajnych misji. I tak się stało dokładnie 200 lat temu, gdy pewna młoda Francuzka, Paulina Jaricot, założyła Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wiary. Jej beatyfikacja odbędzie się w tym roku jubileuszowym. Chociaż żyła w niedostatku, przyjęła natchnienie Boże, aby stworzyć sieć modlitw i zbiórek na rzecz misjonarzy, żeby wierni mogli czynnie uczestniczyć w misji „aż po krańce ziemi”. Z tego genialnego pomysłu narodził się Światowy Dzień Misyjny, który obchodzimy co roku, a z którego ofiary, zbierane we wszystkich wspólnotach, przeznaczone są na fundusz powszechny, poprzez który papież wspiera działalność misyjną.

W tym kontekście wspominam również francuskiego biskupa Karola de Forbin-Jansona, który założył Dzieło Misyjne Dzieci, aby promować misję wśród dzieci, pod hasłem: „Dzieci ewangelizują dzieci, dzieci modlą się za dzieci, dzieci pomagają dzieciom na całym świecie”; a także panią Joannę Bigard, która powołała do życia Dzieło św. Piotra Apostoła, aby wspierać seminarzystów i księży na terenach misyjnych. Te trzy dzieła misyjne zostały uznane za „papieskie” dokładnie sto lat temu. To również pod natchnieniem i kierownictwem Ducha Świętego bł. Paweł Manna, urodzony 150 lat temu, założył obecną Papieską Unię Misyjną, aby uwrażliwiać i animować do misji kapłanów, osoby konsekrowane i cały lud Boży. Paweł VI potwierdził uznanie papieskie tego Dzieła, którego sam był członkiem. Wspominam o tych czterech Papieskich Dziełach Misyjnych ze względu na ich wielkie zasługi historyczne, a także po to, aby zachęcić was do radowania się wraz z nimi, w tym szczególnym roku, ich działalnością na rzecz misji ewangelizacyjnej w Kościele powszechnym i w Kościołach lokalnych. Oby Kościoły lokalne mogły znaleźć w tych dziełach solidne narzędzie do umacniania ducha misyjnego w ludzie Bożym.

Drodzy bracia i siostry, nie przestaję marzyć o całym Kościele jako misyjnym i o nowym okresie działalności misyjnej wspólnot chrześcijańskich. I powtarzam życzenie Mojżesza dla ludu Bożego w drodze: „Oby tak cały lud Pana prorokował!” (Lb 11,29). Tak, obyśmy wszyscy byli w Kościele tym, czym już jesteśmy na mocy chrztu: prorokami, świadkami, misjonarzami Pana! Z mocą Ducha Świętego i aż po krańce ziemi. Maryjo, Królowo Misji, módl się za nami!

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 6 stycznia 2022 roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego

FRANCISZEK

(vatican.va)

 


Wciąż potrzebna pomoc na Ukrainie

Sytuacja na Ukrainie wciąż jest napięta i nieprzewidywalna. W przekazach medialnych możemy zobaczyć okrucieństwo najeźdźcy, który terroryzuje ludność cywilną i sieje zniszczenie. Misjonarze oblaci z Delegatury na Ukrainie wciąż niosą pomoc nie tylko swoim parafianom, ale wszystkim, którzy zwracają się do nich o pomoc.

Wielu ludzi straciło pracę i nie mają środków dla utrzymywania, więc przychodzą do naszych klasztorów po jedzenie, środki higieny osobistej i ubrania. W naszym domu zakonnym w Obuchowie gotujemy jedzenie, które później wydajemy dla potrzebujących na miejscu, a także dowozimy żywność do Kijowa, gdzie jest rozdawana w różnych częściach miasta - informuje o. Witalij Podolan OMI, przełożony oblatów na Ukrainie - W innym naszym klasztorze, w Tywrowie udostępniamy pokoje gościnne dla uchodźców. Od lutego schronienie znalazło kilkaset osób. Około 50 osób nadal jest zmuszonych tam mieszkać, ponieważ nie mogą wrócić do swoich miejscowości i domów, które znajdują się na terenach okupowanych przez wojska rosyjskie. Rodziny mieszkające w naszym domu w Tywrowie, nie mają pracy i pieniędzy, aby siebie zabezpieczyć, dlatego są na naszym całkowitym utrzymaniu.

Jednocześnie przełożony oblatów na Ukrainie dziękuje za okazywaną pomoc i prosi o dalsze wsparcie.

https://oblaci.pl/2022/10/10/ukraina-kolejki-po-pomoc-z-polski/

W oblackim centralny magazynie pomocy humanitarnej dla Ukrainy w Zahutyniu brakuje przede wszystkim żywności. To głównie tutaj przyjeżdżają zakonnicy pracujący na Ukrainie, aby zgromadzoną pomoc zawieźć do najbardziej newralgicznych miejsc za naszą wschodnią granicą. Wciąż można dowozić i wysyłać tutaj produkty.

Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów MN w Zahutyniu

Zahutyń 48a, 38-500 Sanok

tel. 504 320 166 (ekonom - o. Karol Bucholc OMI)

zahutyn.oblaci.pl

(pg)


Robert Wawrzeniecki OMI: Zakonnik to ten, który formuje swoje serce, by być świadkiem Ewangelii

Polska ma ponad 10 tys. 700 zakonników w 59 zgromadzeniach skupionych w 76 jurysdykcjach, bo niektóre jednostki mają więcej niż jedną prowincję, inspektorię czy opactwo – wynika z danych przedstawionych przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Na Jasnej Górze trwa spotkanie sprawozdawczo-wyborcze tego gremium, którego celem jest koordynacja współpracy i wymiana doświadczeń między wszystkimi zakonami męskimi obecnymi w naszym kraju.

Kadencja zarządu (Konsulty) Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce trwa w trzy lata i obecna dobiegła końca. Koniczne są więc nowe wybory – powiedział o. Robert Wawrzeniecki, oblat, sekretarz wykonawczy KWPZM.

Podsumowując minione lata zauważył, że tak, jak dla wszystkich był to trudny czas, przede wszystkim ze względu na epidemię covid-19.

Zakonnicy angażowali się bardzo mocno w pomoc wszędzie tam, gdzie brakowało personelu i trzeba było odpowiedzieć na takie zapotrzebowanie np. w Domach Pomocy Społecznej – powiedział o. Wawrzeniecki.

Podkreślił, że ten rok znów jest trudny ze względu na trwającą wojnę.

Klasztory męskie przyjęły ponad 3 tysiące uchodźców. Do dziś 1592 osoby przebywają w ośrodkach (klasztorach, kościołach) zakonnych – poinformował sekretarz.

Zauważył też, że zakonników dotykają również problemy typowo ekonomiczne wynikające z wirujących cen gazu, energii elektrycznej i funkcjonowania w przestrzeni społecznej.

Jego zdaniem wśród zadań stojących przed Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich jest przede wszystkim troska o to, by zakonnicy umieli odpowiadać na potrzeby ludzi, i te o których mówi papież Franciszek.

To wychodzenie do tych, którzy odeszli ze wspólnoty Kościoła, których trzeba poszukiwać, ale też i dialog z tymi, którzy w tej wspólnocie są, by i oni mogli mówić o swoich potrzebach – powiedział sekretarz wykonawczy KWPZM.

https://oblaci.pl/2021/06/19/r-wawrzeniecki-omi-bez-watpienia-oblaci-sa-z-ludzmi-i-dla-ludzi/

Przypomniał, że zakonnik to ten, który formuje swoje serce, by być świadkiem Ewangelii w codzienności wobec tych ludzi, których spotyka na swoich drogach.

Różne trudne sytuacje, a nawet zgorszenia wywołane przez ludzi Kościoła, domagają się jasnego, klarownego świadectwa również zakonników – podkreślił.

Ojciec Arnold Chrapkowski, przełożony generalny paulinów, zastępca przewodniczącego Konsulty podkreślił, że spotkanie wyższych przełożonych zakonów męskich jest „dobrym czasem nie tylko w wymiarze administracyjnym, personalnym, wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim jest to czas duchowej przemiany”.

Po pierwszym spotkaniu sprawozdawczym z działalności KWPZM za lata 2019-2022 wyżsi przełożeni zakonni spotkali się na Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczy o. Janusz Sok, CSsR, dotychczasowy przewodniczący Konsulty.

(KAI)


Nostalgiczna pielgrzymka z Markowic do Obry

Misjonarze oblaci byli obecni w Markowicach od 1921-2013 roku. Prowadzili tutaj Niższe Seminarium Duchowne oraz opiekowali się parafią i sanktuarium Matki Bożej Markowickiej, Królowej Kujaw. Po opuszczeniu domu zakonnego Markowicami opiekują się księża diecezjalni archidiecezji gnieźnieńskiej. Jednak związki oblatów z tym miejscem wciąż są znaczne. W 2019 roku misjonarze Niepokalanej głosili w miejscowej wspólnocie misję parafialną, a w 2021 roku obchodzili 100. lecie przybycia do sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju.

Jubileuszowa książka o Markowicach do nabycia online

Wraz ze swoim duszpasterzem parafianie markowiccy zawitali do Obry.

Ze wzruszeniem zwiedzali i podziwiali nasz klasztor, wspominali stare dobre czasy – tłumaczy br. Zdzisław Cieśla OMI z obrzańskiej wspólnoty.

(pg/zdj. Pasieka Klasztorna)


Poznań: Poświęcenie kaplicy w Domu Misyjnym

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej – Jan Glapiak – poświęcił kaplicę w Domu Misyjnym Prokury Misyjnej misjonarzy oblatów w Poznaniu. Będzie nosić wezwanie bł. Mario Borzagi OMI i oblackich męczenników z Laosu. Dom Misyjny służy działalności oblackiej Prokury Misyjnej. Został oddany do użytku w 2020 roku.

Poświęcenie Domu Misyjnego – widzialnej pamiątki 100-lecia Polskiej Prowincji

.

(pg/misyjne.pl)


Wojciech Kluj OMI prezesem Stowarzyszenia Misjologów Polskich

W dniach 16-17 października w Domu Misyjnym w Poznaniu odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Wybrano podczas niego nowy zarząd. Prezesem został o. dr hab. prof. UKSW Wojciech Kluj OMI, a wiceprezesem dr Aneta Rayzacher-Majewska. Członkami zarządu zostali ks. dr Adam Michałek SVD, o. dr hab. Marcin Wrzos OMI i ks. Mariusz Pasternak.

Celem Stowarzyszenia jest refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła, promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów oraz troska o dydaktykę misjologii. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wydawanie własnego czasopisma oraz publikacji.

Prowadzi również współpracę z instytucjami naukowymi oraz kościelnymi, szczególnie z Papieskimi Dziełami Misyjnymi w Polsce i Komisją Episkopatu Polski ds. Misji. Stowarzyszenie wspiera dialog ekumeniczny oraz międzyreligijny.

Stowarzyszenie Misjologów Polskich powstało w 2006 r. Skupia prawie 50 teologów zajmujących się działalnością misyjną Kościoła. Prezesem stowarzyszenia jest o. dr hab. Tomasz Szyszka SVD. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

(KAI)


Komentarz do Ewangelii dnia

Pan Jezus posyła swoich uczniów z orędziem pokoju. Pokój jest darem i zadaniem dla tych, którzy to orędzie przyjmą. Czy jako chrześcijanie potrafimy otworzyć się na to przesłanie?  Bardzo często zamiast pokoju ludzie wybierają spokój. Nieraz mówią nawet o tzw. świętym spokoju. Można go mieć nawet za cenę pogwałcenia swojego sumienia. Ileż to razy dla „świętego” spokoju ludzie szli na kompromis ze złem, grzechem, kłamstwem. Ileż razy udawali innych nie będąc sobą. Trzeba iść głosić Dobrą Nowinę bardziej dając świadectwo, niż pouczając. Istnieje wielka potrzeba w naszych czasach, aby wypłynąć na głębię wiary. Odszukać swoje miejsce przy Mistrzu Jezusie, który wzywa do podjęcia decyzji. Aby wybrać życie i stawać się człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Tylko wtedy można będzie kształtować i tworzyć dar Królestwa Bożego. Pozwalając tym samym, aby to Królestwo stanowiło podstawę naszych decyzji i planów. Panie, zanim nas poślesz z misją przybliżania Twego Królestwa temu światu, ukształtuj nasze pragnienia podług Twego zamysłu. Niech zawsze Miłość zwycięża.

(zdj. pixabay)


18 października 2022

MISJE: WASZA SZCZERA WOLA, ABY TYM MISJOM ZAPEWNIĆ BYT I STAŁY ROZWÓJ

Jakkolwiek hojni i gorliwi byli oblaci, nie wystarczyło to do powodzenia ewangelizacji za granicą. Potrzebowali pieniędzy na finansowanie swojej pracy wśród ubogich i najbardziej opuszczonych. W tym kontekście do akcji wkroczyło Towarzystwo Misyjne Rozkrzewiania Wiary, przekazując hojne dotacje. Regularne listy Eugeniusza do nich są pełne wdzięczności i dostarczają ciekawych szczegółów o postępach misji.

Dziękuję wam za życzliwe zrozumienie naszych próśb o pomoc naszym misjom Ameryki zwłaszcza przy rocznym podziale funduszy Dzieła wam powierzonego. Jest to dla mnie dowód waszego zainteresowania misją naszego Zgromadzenia w obcych krajach oraz szczerego pragnienia, by tym misjom zapewnić byt i stały rozwój.

List do Rady Głównej południowej Francji do Misyjnego Stowarzyszenia Rozkrzewiania Wiary, 27.10.1845, w: PO I, t. V, nr 96.

Dziś nadal w misji ewangelizacyjnej polegamy na hojności naszej mazenodowskiej rodziny.