Prace rewitalizacyjne na Świętym Krzyżu rozpoczęły się w zeszłym roku. Misjonarze oblaci realizują projekt “Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”.  Działanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4, Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trwające obecnie na Świętym Krzyżu prace obejmują już praktycznie cały obszar sanktuarium: bazylikę, zakrystię, kaplicę Oleśnickich, krużganki oraz część klasztorną. Równocześnie na terenie zespołu klasztornego odbywają się prace z zakresu konserwacji zabytków oraz badań archeologicznych. Głównym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane RYSTAL-BUD Sp. z o.o. z Kielc. Cały zakres przedsięwzięcia prowadzony jest pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Pomimo trwających prac rewitalizacyjnych, Święty Krzyż jest otwarty dla pielgrzymów i turystów, którzy pragną nawiedzić to najstarsze na ziemiach polskich sanktuarium i pomodlić się przy Relikwiach Drzewa Krzyża Świętego.

(pg/OMI Święty Krzyż)