Zamieszanie wokół Świętego Krzyża [Q&A]

Wyjaśnienie kwestii dotyczących budynków klasztornych na Świętym Krzyżu.

28 października 2021

Od lat Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej starają się o reintegrację zabudowań klasztornych na Świętym Krzyżu. Chodzi o powrót do sakralnego charakteru obiektu, który został wzniesiony jako klasztor i miejsce kultu (kościół). Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium narodowe, do którego pielgrzymowali m.in. polscy królowie. Znajdują się tutaj relikwie Drzewa Krzyża Świętego, od których nazwę otrzymał klasztor, wzniesienie, geograficzne pasmo gór i region.

W związku z wciąż powielanymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi sytuacji, związanej z kompleksem pobenedyktyńskim na Świętym Krzyżu, prezentujemy krótkie Q&A, dotyczące obalenia najczęściej powielanych mitów i przekłamań, które pojawiają się w przestrzeni publicznej:

Opactwo Świętokrzyskie zostało skasowane na mocy bulli papieskiej?

Jest to sformułowanie nieprecyzyjne.

Faktem jest, że kasaty dokonano na mocy bulli z 1818 roku papieża Piusa VII, wydanej na wniosek Cesarza Rosji. Biskup Franciszek Skarbek-Malczewski odmawiał podpisu na dekrecie, aby ostatecznie go złożyć dnia 17 kwietnia 1819 roku, w przeddzień swojej śmierci, będąc w stanie poddającym pod wątpliwość świadomość tego czynu. Dekret kasacyjny dalece wykroczył poza delegację zawartą w Bulli. Papież dał temu wyraz w wystosowanym 16 lutego 1820 r. stanowisku krytykującym zakres i sposób przeprowadzenia kasaty oraz domagającym się od abpa Szczepana Hołowczyca przywrócenia zakonów i oddania zagrabionych majątków.

Warto pamiętać, że decyzja o kasacie zapadła w okresie faktycznego okupowania ziem polskich przez zaborcę rosyjskiego.

Oświadczenie w sprawie publikacji w „Rzeczpospolitej” – „Czyja jest puszcza?”
Ciąg dalszy polemiki oblatów z autorem artykułu o najstarszym polskim sanktuarium na Świętym Krzyżu
Powstańcy styczniowi na Świętym Krzyżu – rycina

Oblaci ze Świętego Krzyża dążą do przejęcia terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego, co grozi niszczeniem przyrody.

Nieprawda. Misjonarze oblaci od lat dążą jedynie do przywrócenia całości zabudowań klasztornych pierwotnego sakralnego charakteru. Obiekt na Świętym Krzyżu został wybudowany jako klasztor i kościół, z czasem stał się pierwszym polskim sanktuarium narodowym. Oblaci swoje starania realizują w pełnej współpracy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym i samorządem terytorialnym.

Również Świętokrzyski Park Narodowy dąży do tego, by muzeum przyrodnicze znalazło się w bardziej dogodnej lokalizacji i by spełniało standardy funkcjonalności oraz nowoczesności.

Jednocześnie sprzeciwiamy się sformułowaniom tzw. środowisk ekologicznych, które przez słowa „wycięcie szczytu” sugerują, jakoby miała ucierpieć chroniona przyroda. Jest to kłamstwo.

Warto zauważyć, że dla tzw. środowisk ekologicznych, przeciwnych przywróceniu klasztorowi pierwotnej funkcji sakralnej, nie stanowi problemu stojąca na szczycie Świętego Krzyża 157. metrowa wieża przekaźnikowa, emitująca sygnał radiowy (w tym krótkofalarski).

Stanowisko wobec nieprawdziwych informacji o Świętym Krzyżu
Stanowisko o. Stanisława Jaromiego OFMConv w sprawie Świętego Krzyża

Szczyt Łysej Góry (zdj. Sławek Rakowski)

Oblaci chcą wybudować hotel na wzgórzu świętokrzyskim.

Nieprawda. Zachodnie skrzydło klasztoru ma pozostać nadal klasztorem, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem tego miejsca. Po postulowanej reintegracji zespołu klasztornego będzie dalej służyło duszpasterstwu najstarszego polskiego sanktuarium narodowego na Świętym Krzyżu. Od lat świętokrzyscy oblaci mają świadomość ciążącego na nich obowiązku – nie tylko dbania o funkcjonowanie sanktuarium w sensie religijnym i duchowym – ale także pielęgnowania i propagowania historycznego, kulturalnego i narodowego charakteru Świętego Krzyża. Stąd odbywają się tutaj czuwania, modlitwy, ale również sympozja i prelekcje naukowe. Na dzień dzisiejszy nie ma na Świętym Krzyżu odpowiednich warunków do realizacji takiej misji.

Relikwie Krzyża Świętego, od których nazwę bierze klasztor, szczyt, nazwa geograficzna gór oraz regionu (zdj. wikipedia/Henry39)

Posłuchaj: Marian Puchała OMI – Chcemy powrotu do normalności. Nic więcej:

Komisja Majątkowa w 2002 roku odrzuciła wniosek diecezji sandomierskiej o oddanie zabudowań klasztornych, potwierdzając, że Kościół nie ma prawa do budynków

Nieprawda. Działania Komisji Majątkowej dotyczyły jedynie dóbr zabranych przez reżim komunistyczny. Co prawda w 1950 roku komunistyczne władze Polski przejęły część zabudowań świętokrzyskich, ale decyzja o ich kasacie zapadła w czasie zaboru rosyjskiego w 1819 roku. Komisja Majątkowa nie miała zatem kompetencji prawnych do orzekania o decyzji zaborców. Orzeczenie komisji nie było zatem potwierdzeniem decyzji zaborców, lecz stwierdzeniem braku kompetencji do zajęcia się tym wnioskiem.

Oblaci chcą zabrać dostęp do miejsca, które jest własnością narodu. Hasło: „Dziś Święty Krzyż jutro Giewont”

Nieprawda. Świętokrzyski Park Narodowy jest dobrem całego narodu. Przybywają tutaj turyści, przyrodnicy, historycy i pielgrzymi. Dostęp do szczytu Łyśca nie zostanie zmieniony z uwagi na reintegrację klasztoru w jedną sakralną całość. Jedynym organem, który może ograniczyć dostęp do jakiejkolwiek części Parku Narodowego, jest dyrekcja parku narodowego, a nie osoby kościelne.

Dobrem całego narodu jest jednocześnie przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. Postulowany przez tzw. środowiska ekologiczne wolny dostęp do pierwszego nie może oznaczać anulowaniu konstytucyjnego prawa dostępu do drugiego, zasłaniając się rzekomą chciwością Kościoła. Postulujemy, zgodnie też z sugestiami ekologów, współistnienie „sanktuarium przyrody” i sanktuarium religijnego.

Oblaci podnieśli sanktuarium na Świętym Krzyżu z ruiny

Oblaci organizują szkodliwe dla natury imprezy masowe

Nieprawda. Przypisywana przez tzw. środowiska ekologiczne organizacja imprez masowych przez misjonarzy oblatów jest typowym fake newsem i kłamstwem.

Misjonarze oblaci nie byli organizatorami planowanego, ponoć 5-tys., zlotu motocyklowego na Święty Krzyż. Odmówili jednocześnie możliwości przeprowadzenia wydarzenia ze względów ekologicznych, bezpieczeństwa i sanitarnych. Aby przypisać zakonnikom powyższe wydarzenie tzw. środowiska ekologiczne posługują się zdjęciami ze spotkania motocyklistów w 2019 roku. Jest to działanie moralnie niedopuszczalne. Od 2019 roku nie odbywa się na Świętym Krzyżu żaden zlot motocyklowy.

Podobnie oblaci nie zorganizowali – a wręcz odmówili możliwości zorganizowania – czuwania „Polska pod Krzyżem” dla 120 tys. osób. Stosowne oświadczenia były publikowane w oficjalnych witrynach internetowych.

Nieprawdą jest również, że odmowa organizacji powyższych imprez była skutkiem presji zewnętrznej (np. pandemii itp.). Była w pełni samodzielną i świadomą decyzją władz zakonnych, podjętą m.in. w trosce o środowisko naturalne Świętego Krzyża i bezpieczeństwo.

Przypisywanie z uporem oblatom organizacji tych imprez należy traktować jako świadome zakłamywanie rzeczywistości, które wpływa na wiarygodność tzw. środowisk ekologicznych.

Oświadczenie świętokrzyskich misjonarzy oblatów w związku z planowaną akcję modlitewną „Polska pod Krzyżem”

Oblaci „intencjonalnie” nasadzają rośliny ekspansyjne na terenie Świętego Krzyża

Nieprawda. Wprawdzie zarzut wydaje się zasadny, ponieważ w przeszłości zdarzyło się nasadzenie kilku nawłoci, ale nie było to działanie intencjonalne. Po zwróceniu uwagi przez dyrekcję parku narodowego, rośliny zostały usunięte. Świadomość ekologiczna całego społeczeństwa nieustannie wzrasta. Nie można bez przerwy powoływać się na wydarzenia z przeszłości, uparcie forsując fałszywą tezę, że tak jest do dnia dzisiejszego. Od lat władze zakonne na Świętym Krzyżu z coraz większą pieczołowitością dbają zarówno o sanktuarium jak i przyrodę. Należy podkreślić, że klasztor i Świętokrzyski Park Narodowy pozostają w ścisłej współpracy dla dobra parku i sanktuarium.

W sprawie Świętego Krzyża nie przeprowadzono konsultacji społecznych

Nieprawda. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w gminach województwa świętokrzyskiego, przeprowadziło je też ministerstwo. Oblaci nigdy nie przeciwdziałali jakimkolwiek konsultacjom społecznym. Przeciwnie, to właśnie zakonnicy ze Świętego Krzyża są obiektem manipulacji medialnych i kłamliwych kampanii w przestrzeni publicznej, które z powodzeniem można określić „mową nienawiści”, nie zaś dążeniem do prawdy czy dialogiem.

Kielce: Samorządowcy w obronie oblatów ze Świętego Krzyża
Stanowisko wójtów i burmistrzów Gmin – członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Jednocześnie apelujemy do świata mass-mediów o nie powielanie fałszywych informacji i wspólne działanie całego społeczeństwa przeciwko wszelkim przejawom mowy nienawiści i fake newsów.

 

o. Paweł Gomulak OMI

Koordynator Medialny Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN

prof. K. Bracha: Sytuacja Świętego Krzyża jest nadal konsekwencją decyzji rosyjskiego zaborcy
Komunikat dotyczący informacji podanej w Faktach TVN
Oświadczenie dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
O co starają się oblaci? Wnętrze zachodniego skrzydła i szpitalika – styczeń 2023 [WIDEO]
Reportaż TVP3 Kielce- 18 marca 2023 [WIDEO]