13 października - UZNAĆ POTRZEBĘ WŁASNEGO NAWRÓCENIA

NASZA WSPóŁCZESNA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: UZNAĆ POTRZEBĘ WŁASNEGO NAWRóCENIA

Jako członkowie Kościoła proroczego..., uznając równocześnie potrzebę własnego nawrócenia. Wieszczą wyzwalającą obecność Chrystusa i świat nowy, zrodzony z Jego zmartwychwstania. K 9

Jesteśmy świadkami amerykańskiej kampanii prezydenckiej, która niczym wieczność, za główny cel stawia sobie ukazać jak najwięcej możliwych niegodziwości kontrkandydata, aby zniszczyć jego reputację. Codziennie jesteśmy bombardowani następującym pytaniem: jaki nowy skandal lub osobista słabość zostania pokazana? Na nieszczęście kampanie wyborcze w wielu demokratycznych krajach przebiegają w taki sposób. Ojciec Ron Rolheiser snuje następującą refleksję: W tych wszystkich negatywnych sprawach, które się nam serwuje co wieczór w wiadomościach nie ma diabelskiej mocy, ale raczej marnotrawstwo świętej energii.
Jako członkowie mazenodowskiej rodziny uczestniczy w prorockiej misji Kościoła : szukamy i ukazujemy tę boską moc obecną pośród diabelskiej mocy i wraz z ludźmi kroczymy drogą zmiany. Jest jednak jeden warunek! Ciągle musimy być na drodze osobistego nawrócenia świadczącego o boskiej mocy, którą codziennie staramy się zdobyć. Jeśli tego nie czynimy, jeśli nie jesteśmy ożywiani przez Zbawiciela, ryzykujemy, że staniemy się jak politycy i będziemy posługiwać się tymi samymi metodami. Przeciwko temu niebezpieczeństwu przestrzega nas Eugeniusz w swym fantastycznym manifeście, który dzisiaj znamy jako Przedmowę. Chociaż pierwotnie był przeznaczony dla kapłanów-oblatów, jego zasięg i słownictwo można rozszerzyć na całą współczesną mazenodowską rodzinę.

Doszli oni do przekonania, że gdyby udało się uformować kapłanów gorliwych, bezinteresownych, prawdziwie cnotliwych, słowem – mężów apostolskich, głęboko przeświadczonych o konieczności własnej przemiany, którzy ze wszystkich sił pracowaliby nad nawróceniem innych, wtedy można by było żywić nadzieję, że w krótkim czasie uda się na powrót przywieść zbłąkanych ludzi do wypełniania dawno porzuconych obowiązków. „Uważaj na siebie i na naukę – pouczał św. Paweł Tymoteusza – trwaj w nich! To czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (1 Tm 4, 16).
Przedmowa

Jeśli ustawicznie nie szukamy naszego osobistego nawrócenia, nie będziemy w stanie oprzeć się krytyce, jaką uruchamia każde profetyczne powołanie.


12 października - CZŁONKOWIE PROROCZEGO KOŚCIOŁA

NASZA WSPóŁCZESNA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: CZŁONKOWIE PROROCZEGO KOŚCIOŁA

Jako członkowie Kościoła proroczego, uznając równocześnie potrzebę własnego nawrócenia. Wieszczą wyzwalającą obecność Chrystusa i świat nowy, zrodzony z Jego zmartwychwstania. K 9
W ciągu dwustu lat oblackiej historii jest wiele nazwisk wielu oblatów, których posługa była profetyczna. Zasadniczo w każdym kraju, gdzie pracujemy, podnosiły się prorockie głosy przeciwko niesprawiedliwości, prześladowaniu, dyskryminacji i innym formom zdrady ewangelicznych wartości świętości i bożej sprawiedliwości. Brak zgody niektórych z nich doprowadził ku śmierci (Józef Cebula, Victor Lelievre, Michael Rodrigo, Ludwik Wrodarczyk, Ben de Jesus – aby wspomnieć tylko niektórych).


11 października - WEZWANIE DO PROFETYCZNEGO DYNAMIZMU

NASZA WSPóŁCZESNA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: WEZWANIE DO PROFETYCZNEGO DYNAMIZMU

Trzon naszej duchowości, centrum naszego charyzmatu i źródło naszej misji w następujący sposób zostały wyrażone w naszej Regule: Oczyma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony, żywiąc pragnienie, żeby ludzie, w których nadal trwa Jego męka, poznali także moc Jego zmartwychwstania (K 4). W najbliższym czasie będziemy medytować nad kolejną konstytucją, która ukazuje naszą założycielską wizję i zachęca nas, abyśmy postępowali w następujący sposób:

Jako członkowie Kościoła proroczego powinni być świadkami sprawiedliwości i świętości Boga, uznając równocześnie potrzebę własnego nawrócenia. Wieszczą wyzwalającą obecność Chrystusa i świat nowy, zrodzony z Jego zmartwychwstania. Słyszą i przyczyniają się by inni posłyszeli krzyk ludzi bez głosu, ich wołanie do Boga, który władców strąca z tronu, a wywyższa pokornych (por. Łk 1, 52). Tę misję prorocką we wspólnocie kościelnej wypełniają zgodnie z zaleceniami hierarchii i w zależności od przełożonych. (K 9)


6 października - WYZWOLENIE ROZPOCZYNA SIĘ W NASZEJ MAZENODOWSKIEJ WSPÓLNOCIE, KTÓRA STAJE SIĘ ŚWIADKIEM TEGOŻ WYZWOLENIA NA ZEWNĄTRZ

NASZA WSPóŁCZESNA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: WYZWOLENIE ROZPOCZYNA SIĘ W NASZEJ MAZENODOWSKIEJ WSPóLNOCIE, KTóRA STAJE SIĘ ŚWIADKIEM TEGOŻ WYZWOLENIA NA ZEWNĄTRZ

Jako członkowie Kościoła proroczego powinni być świadkami sprawiedliwości i świętości Boga, uznając równocześnie potrzebę własnego nawrócenia. Wieszczą wyzwalającą obecność Chrystusa i świat nowy, zrodzony z Jego zmartwychwstania. Słyszą i przyczyniają się by inni posłyszeli krzyk ludzi bez głosu, ich wołanie do Boga, który władców strąca z tronu, a wywyższa pokornych (por. Łk 1, 52). K 9

Służba dla sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia stanowi nieodłączną część ewangelizacji. R 9a

Dlatego jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wraz ze stowarzyszonymi, staramy się do naszej posługi włączyć ten ważny aspekt „wyzwalającej obecności Jezusa Chrystusa i nowego świata, zrodzonego zmartwychwstania”(K 9). Dokonujemy tego poprzez priorytety działalności na rzecz pokoju, sprawiedliwości i integralności stworzenia naszego Zgromadzenia. Te cztery priorytety zostały po raz pierwszy opracowane w 2009 roku i zrewidowane w 2012 roku w wyniku procesu konsultacji i rozeznania zarówno przez Zarząd Centralny i Serwis Generalny na rzecz Pokoju, Sprawiedliwości i Integralności Stworzenia.
Proces ten był przedmiotem dyskusji Kapituły 2010 roku, „aby rozwinąć nową animację misyjną i rozpoznać nową strategię misyjną oraz rozeznać nowe strategie i główne wyzwania misyjne”. Jest też oczywiste, że priorytety te są „ad intra”, bowiem bycie wiernymi świadkami Jezusa Chrystusa poprzez nasz oblacki charyzmat wymaga, abyśmy te priorytety realizowali przede wszystkim w życiu wspólnotowym oraz ad extra: sposób, w jaki organizujemy nasze wspólnoty jest naszym pierwszym misjonarskim zaangażowaniem jak być świadkami i budować Królestwo Boże, głoszone przez Jezusa, jako Dobrą Nowinę dla całego stworzenia, dla wszystkich mężczyzn i kobiet.

Kennedy Katongo OMI

Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami». Franciszek, Evangelii gaudium, nr 120.


5 października - UKAZYWAĆ ŚWIATU LUDZKIE OBLICZE JEZUSA, OBLICZE WSPÓŁCZUJĄCE I SOLIDARNE

NASZA WSPóŁCZESNA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: UKAZYWAĆ ŚWIATU LUDZKIE OBLICZE JEZUSA, OBLICZE WSPóŁCZUJĄCE I SOLIDARNE

Jako członkowie Kościoła proroczego powinni być świadkami sprawiedliwości i świętości Boga, uznając równocześnie potrzebę własnego nawrócenia. Wieszczą wyzwalającą obecność Chrystusa i świat nowy, zrodzony z Jego zmartwychwstania. Słyszą i przyczyniają się by inni posłyszeli krzyk ludzi bez głosu, ich wołanie do Boga, który władców strąca z tronu, a wywyższa pokornych (por. Łk 1, 52). K 9
Służba dla sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia stanowi nieodłączną część ewangelizacji. R 9a

Jako oblaci, patrzymy na świat oczyma Ukrzyżowanego Zbawiciela, aby ci, którzy cierpią zostali wzmocnieni nadzieją i mocą zmartwychwstania (K 4); taka była perspektywa naszego Założyciela św. Eugeniusza, to jest oblacki charyzmat. Nasz Superior Generalny, o. Louis Lougen, w następujący sposób mówił o oblackim charyzmacie: „Jesteśmy przeniknięci charyzmatem, który jest niepowtarzalny i wyjątkowy w Kościele, który sprawia, że jesteśmy bardzo blisko ubogich, odrzuconych, zapomnianych, ludzi, których społeczeństwo ignoruje, ludzi, którzy nie czują się akceptowani w kościele... Pokazujemy światu bardzo ludzkie oblicze Jezusa, twarz pełną współczucia i solidarności". Tak więc, na całym świecie wielu oblatów pracuje wśród i dla ubogich służąc im, tę posługę pełnią nawet jeśli nie używają terminologii z dziedziny Pokój, Sprawiedliwość i Integralność Stworzenia.

Kennedy Katongo OMI


4 października - SPOJRZENIE, BY WIDZIEĆ DALEJ

NASZA WSPóŁCZESNA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: SPOJRZENIE, BY WIDZIEĆ DALEJ

Jako członkowie Kościoła proroczego powinni być świadkami sprawiedliwości i świętości Boga, uznając równocześnie potrzebę własnego nawrócenia. Wieszczą wyzwalającą obecność Chrystusa i świat nowy, zrodzony z Jego zmartwychwstania. Słyszą i przyczyniają się by inni posłyszeli krzyk ludzi bez głosu, ich wołanie do Boga, który władców strąca z tronu, a wywyższa pokornych (por. Łk 1, 52). K 9

Służba dla sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia stanowi nieodłączną część ewangelizacji. R 9a

Przed kilkoma tygodniami Kennedy Katongo, dyrektor oblackiego serwisu Pokój, Sprawiedliwość i Integralność Stworzenia opublikował refleksję W kierunku duchowości Pokój, Sprawiedliwość i Integralność Stworzenia: Charyzmat oblacki w służbie ubogim. Ponieważ ta refleksja jest zbieżna z naszą dzisiejszą medytacją o charyzmacie Założyciela, zechciałem zamieścić jej fragment w dzisiejszym rozważaniu. Trzy dni później, mając 36 lat, ojciec Kennedy zmarł nagle na zawał serca. Powyższe refleksje są testamentem, jaki nam zostawia, zapraszając nas do naśladowania ideału świętego Eugeniusza. Wraz z nami i współpracownikami serwisu Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia poświęcił się, aby żyć charyzmatem.

Pokój, Sprawiedliwość i Integralność Stworzenia (PSIS) jest w centrum i w sercu naszej misji, jako Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Dlatego też posługa PSIS rozpoczyna się od stwierdzenia, „naprawdę dostrzec” - aby mieć prawdziwe i głębsze spojrzenie – aby uzyskać kontemplacyjna postawę i prorocką wizję, aby w świetle wartości Ewangelicznych co wydarza się w dzisiejszym świecie jakie zachodzą zdarzenia w dzisiejszym świecie, - naszym wspólnym domu. PSIS pomaga nam w analizie aktualnej rzeczywistości z perspektywy kontemplacyjnej dostrzec głębiej struktury generujące ubóstwo, dewastacji środowiska, konfliktów i przemocy oraz w jaki sposób możemy pełniej dokonać wartości Królestwa aby było bardziej widoczne i funkcjonalne. Taka jest rzeczywistość i świat, w którym my jako oblaci żyją i posługują ludziom, wiernym.

Kennedy Katongo OMI ( http://www.omiworld.org/upload/allegati/569-info-francais.pdf )

Dzisiaj rozpaczliwie potrzebujemy profetycznej wizji. Uniwersytety mogą wyjaśniać przeszłość, potrzeba proroków, aby interpretować teraźniejszość. Aiden Wilson Tozer


3 października - SPRAWIĆ, ABY ŚWIAT UBOGICH W MNIEJSZYM STOPNIU UPODABNIAŁ SIĘ DO PIEKŁA A STAWAŁ SIĘ BARDZIEJ PODOBNY DO NIEBA

NASZA WSPóŁCZESNA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: SPRAWIĆ, ABY ŚWIAT UBOGICH W MNIEJSZYM STOPNIU UPODABNIAŁ SIĘ DO PIEKŁA A STAWAŁ SIĘ BARDZIEJ PODOBNY DO NIEBA

Jako członkowie Kościoła proroczego powinni być świadkami sprawiedliwości i świętości Boga, uznając równocześnie potrzebę własnego nawrócenia. Wieszczą wyzwalającą obecność Chrystusa i świat nowy, zrodzony z Jego zmartwychwstania. K 9

Ojciec Jetté zaprasza nas do refleksji:

Obwieszczać wyzwalającą obecność Chrystusa to przypominać o ciągle aktualnej roli Chrystusa w wyzwalaniu człowieka i w tworzeniu świata lepszego, sprawiedliwszego i bardziej przychylnego dla człowieka ubogiego, chorego i nieszczęśliwego. To także dyskretne odwołanie się do teologii wyzwolenia, która widzi Boga działającego dzisiaj w świecie, by mu nieść pełne wyzwolenie, to znaczy nie tylko od śmierci i grzechu, lecz także to bardziej bezpośrednie, czyli od pewnych następstw grzechu, jak np. od niesprawiedliwych struktur społecznych lub od wyzysku ubogiego przez bogatego.
„Świat nowy, zrodzony z [Chrstusowego] zmartwychwstania” ma podwójne znaczenie: jest najpierw światem eschatologicznym, który przyjdzie na końcu czasów, gdy Królestwo Boże będzie w pełni zrealizowane, a nasze ciała zostaną przemienione i nie będzie już ani śmierci, ani cierpienia, ani grzechu; ale jest to też świat bardziej ewangeliczny, możliwy już na ziemi dzięki działaniu Chrystusa, które nadal realizuje się w sercach ludzi i przez posługę Kościoła, a które zmierza ku większej sprawiedliwości, zaufaniu i miłości między ludźmi i wśród narodów w świecie. Królestwo przychodzi i wzrasta, gdy ludziom głosi się Słowo Boże; jest to ziarno rzucane w ziemię, aby wzrastało (Mt 13, 3-23). Konstytucja 9 zachęca nas do przyczyniania się do nadejścia tego nowego, bardziej ewangelicznego świata.

F. Jetté. OMI, Homme apostolique, s. 99-100

Oczekiwanie nieba na ziemi jest iluzją, ale zgoda na to, aby na ziemi istniało piekło, jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. Jesteśmy wezwani, aby pracować z ubogimi, aby pomóc im, by ich świat w mniejszym stopniu upodabniał się do piekła, a stawał się bardziej podobny do nieba. James Cooke OMI


30 września - MODLITWA PODCZAS WYBORU NOWEGO SUPERIORA GENERALNEGO

MODLITWA PODCZAS WYBORU NOWEGO SUPERIORA GENERALNEGO

Superior generalny jest żywą więzią jedności w Zgromadzeniu. Przykładem swego życia, gorliwością apostolską i miłością ku wszystkim będzie budził życie wiary i miłości we wspólnotach, by coraz wielkoduszniej odpowiadały na potrzeby Kościoła.

Jako następca świętego Eugeniusza de Mazenoda superior generalny będzie troszczył się o utrzymanie w centrum naszego charyzmatu wciąż żywej gorliwości misjonarskiej, zachęcając do otwierania nowych terenów w służbie ewangelizacji. K 133


29 września - MAZENODOWSKA RODZINA POTRZEBUJE STAWAĆ WOBEC WYZWAŃ MŁODZIEŻY

NASZA WSPóŁCZESNA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: MAZENODOWSKA RODZINA POTRZEBUJE STAWAĆ WOBEC WYZWAŃ MŁODZIEŻY

Oblaci, będąc bardzo blisko ludzi, wśród których pracują, zawsze pozostaną uważni na ich aspiracje i ich wartości. Niech się nie boją jasno przedstawiać wymagań Ewangelii i niech mają odwagę otwierać nowe drogi, aby posłanie zbawienia dotarło do wszystkich ludzi. K 8

Na zakończenie kongresu o misji z młodzieżą w roku dwusetlecia istnienia Zgromadzenia jego uczestnicy wystosowali list do każdego członka mazenodowskiej rodziny, w którym podkreślili konieczność udziału młodzieży w oblackiej misji. Oto kilka fragmentów:

Gromadząc się w kolebce Zgromadzenia, dzięki międzynarodowej wspólnocie z Aix, skupiliśmy się na przykładzie świętego Eugeniusza jako apostoła młodzieży i wzorze dla wszystkich Oblatów. Według naszego Założyciela nasza obecność pośród młodzieży jest zasadnicza w naszym dziele ewangelizacji. Ubóstwo współczesnej młodzieży nie jest jedynie kwestią braku materialnego, ale głębokim brakiem duchowym, który dotyka wszystkich wymiarów naszego człowieczeństwa w rozmaitych światowych kontekstach. Mimo to wiemy i doświadczamy, że wy, nasi młodzi, macie niesamowitą zdolność, aby dzięki charyzmatowi świętego zmienić tę sytuację wcielając wartości ewangeliczne Eugeniusza. Ta zdolność przejawia się w waszej wspaniałomyślności, zaangażowaniu w obliczu wyzwań, autentycznej otwartości na różnorodność, w pragnieniu duchowości, poczuciu sprawiedliwości, pośpiechu za zmianami, a zwłaszcza w żarliwości na rzecz miłości we wszystkich jej wcieleniach. To jest dla nas bardzo ważne. Wasz entuzjazm dodaje nam odwagi. Wasza miłość do świętego Eugeniusza pobudza nas do ponownego odkrycia go we współczesnym świecie i sprawia, że z odnowioną wdzięcznością traktujemy naszą misję. Wasza miłość do Kościoła w naszych sercach wznieca radość wobec naszej oblackiej misji. Jednocześnie jako Oblaci jesteśmy poruszeni sytuacją młodzieży i jak nasz Założyciel chcemy odpowiedzieć na jej apele, nie tylko kolejny raz potwierdzając, że misja wśród młodzieży jest posługą w pełni oblacką, ale podejmując wyzwanie, aby ciągle czynić więcej dla was i z wami.

My Oblaci pragniemy dać się zakwestionować młodzieży, stanąć wobec jej wyzwań. Chcemy wzrastać we wspólnej wizji: oblacka posługa wśród młodzieży nie stawia jedynie czoła rozmaitym kontekstom, ale dzielimy jeden charyzmat, który wszystkich nas łączy. Młodzieży, chcemy was słuchać i zrozumieć wasze potrzeby, a pracując razem znaleźć sposób, jak współczesnemu światu przekazywać orędzie Jezusa Chrystusa. W tej misji chcemy powrócić do przykładu świętego Eugeniusza, który wzywa nas, abyśmy wcielając w życie nasze wspólne dziedzictwo wzajemnie sobie pomagali, aby najpierw stawać się ludźmi, następnie chrześcijanami i wreszcie świętymi. Jedynie w ten sposób uda się nam pomóc naszej młodzieży odnaleźć jej prawdziwe powołanie i specyficzne powołanie, jakie Bóg wyznaczył każdemu z nich.

Zjednoczeni w modlitwie z wszystkimi naszymi braćmi oblatami, świeckimi stowarzyszonymi i młodzieżą

Uczestnicy Drugiego Międzynarodowego Oblackiego Kongresu o misji z młodzieżą.


28 września - CIESZYMY SIĘ Z WASZEGO ZAANGAŻOWANIA NA RZECZ WIELKICH IDEAŁÓW

NASZA WSPóŁCZESNA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: CIESZYMY SIĘ Z WASZEGO ZAANGAŻOWANIA NA RZECZ WIELKICH IDEAŁóW

Oblaci, będąc bardzo blisko ludzi, wśród których pracują, zawsze pozostaną uważni na ich aspiracje i ich wartości. Niech się nie boją jasno przedstawiać wymagań Ewangelii i niech mają odwagę otwierać nowe drogi, aby posłanie zbawienia dotarło do wszystkich ludzi. K 8

Pierwszy rok swej posługi w Aix-en-Provence ojciec de Mazenod poświęcił zasadniczo młodzieży. Kochał ich ojcowskim sercem oraz cieszył się ich postępami na drodze wiary. Po dwustu latach nadal cieszy się zaproszeniem, jakie jego synowie i córki kierują do młodzieży.

Droga młodzieży, zebrana przy sercu świętego Eugeniusza de Mazenoda, jako oblaci rozumiemy, że to wasz czas: czas zdumiewających zmian, gdzie wszystko jednocześnie zdaje się być możliwe i niemożliwe. Wraz z nami pozostańcie nieugięci na drodze wiary, z niezłomną wiarą w Jezusa i w światło Ducha Świętego. Oto sekret naszej wspólnej drogi! To Pan dodaje nam odwagi, aby płynąć pod prąd fali relatywizmu, materializmu i indywidualizmu we współczesnym świecie. Wsłuchując się w przykłady życia świętego Eugeniusza, bądźmy uważni, aby iść pod prąd. Jako młodzież, która zgromadziła się wokół Założyciela Stowarzyszenia Młodzieży, podejmijcie wzniosłe ideały dla najważniejszej rzeczywistości, jaką daje nam Chrystus. My, Oblaci, obiecujemy pomóc wam w tym zadaniu, ale prosimy, abyście podążali z nami.

W każdym wymiarze waszego codziennego życia i aż po krańce ziemi nieście ze sobą płomień miłości do Chrystusa, która płonął w sercu świętego Eugeniusza de Mazenoda do całego świata.

Uczestnicy II Międzynarodowego Oblackiego Kongresu na temat misji z młodzieżą.